+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Profil našej kancelárie

Naša advokátska kancelária bola založená 1.10.2002 a v súčasnosti patrí medzi stabilné, etablované advokátske kancelárie pôsobiace nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a Rakúsku. Poskytujeme právne služby tak fyzickým ako aj právnickým osobám.

Pracujú u nás vysoko odborní a skúsení právnici s dlhoročnou praxou. Poskytujeme právne služby fyzickým osobám vo všetkých oblastiach ich každodenného života, poskytujeme im potrebnú právnu pomoc v súvislosti s ochranou ich osobných alebo majetkových záujmov v bežných životných situáciách. Poskytujeme právne služby aj fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vo všetkých oblastiach ich podnikania a právnu pomoc pri presadzovaní ich podnikateľských zámerov.

Naša advokátska kancelária je pripravená poskytnúť svojim klientom právnu pomoc vo všetkých oblastiach práva. Ako väčšina advokátskych kancelárií sa aj naša advokátska kancelária špecializuje na určité oblasti práva, a to predovšetkým na občianske, obchodné, rodinné, ústavné právo a právo k nehnuteľnostiam.

Naša advokátska kancelária je prostredníctvom svojich právnikov pripravená poskytovať svojim klientom právne služby v slovenskom, poľskom, anglickom a nemeckom jazyku, prípadne je pripravená prostredníctvom úzkej spolupráce s profesionálnymi tlmočníkmi a prekladateľmi zabezpečiť poskytovanie právnych služieb svojim klientom v akomkoľvek jazyku.

Našimi pozitívami sú vysoká odbornosť, maximálna pozornosť jednotlivému klientovi, individuálny prístup, efektívne a hospodárne riešenie problémov klientov a 24-hodinové právne poradenstvo.

Pri výkone advokácie postupujeme vždy s odbornou starostlivosťou, konáme čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využívame všetky právne prostriedky a uplatňujeme v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považujeme za prospešné. Pritom dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb, aby sme zbytočne nezvyšovali náklady klienta. Pri poskytovaní právnych služieb postupujeme vždy v súlade s pokynmi klienta, s pravidlami profesijnej advokátskej etiky a v súlade so všetkými pravidlami a predpismi Slovenskej advokátskej komory. Vážime si v plnej miere dôstojnosť advokátskeho stavu.

Za účelom poskytovania komplexnej právnej pomoci úzko spolupracujeme s vybranými znalcami v rôznych oblastiach, overenými tlmočníkmi, spoľahlivými a dôslednými exekútormi, notármi, správcami konkurzných podstát, ako aj s patentovými správcami.

Naším prvoradým cieľom je maximálna spokojnosť klienta s nami poskytnutými právnymi službami a šírenie dobrého mena advokácie na Slovensku.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk