+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

JUDr. Andrej Gara

agara@gkg.sk
+4210 2 32 199 190
+421 905 696 134
slovenský, anglický

JUDr. Andrej Gara študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, ktorú úspešne ukončil v januári 1998. Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v bratislavskej advokátskej kancelárii. Počas tohto obdobia sa venoval predovšetkým občianskemu a obchodnému právu, pracovno-právnym vzťahom, ochrane osobnosti, právam poškodených dopravnými nehodami a protiprávnym konaním tretích osôb, procesnému zastupovaniu klientov v konaní pred súdom a v konaní pred správnymi orgánmi. V roku 2002 úspešne absolvoval advokátske skúšky, pričom následne bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti aktívne spolupracuje s advokátskou kanceláriou z Českej republiky a z Maďarska.

Vo svojej praxi sa špecializuje na občianske právo, predovšetkým na všetky sféry ochrany osobnosti, zastupovanie rodičov v návratovom konaní pred súdom, venujem sa ochrane práv detí a mládeže a oblasti nezákonných cezhraničných adopcií detí a zastupovanie v tejto oblasti práva pred všetkými dotknutými orgánmi či už sú to súdy CIPC, ÚPSVaR atd., na práva poškodených dopravnými nehodami a protiprávnym konaním tretích osôb, na občianske záväzkové právo, na uplatňovanie práv a nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu v občianskoprávnych vzťahoch, ďalej sa špecializuje na oblasť obchodného práva, na zmenkové právo, právo obchodných spoločností, akvizície obchodných spoločností, likvidácie a transformácie obchodných spoločností, konkurzné právo, obchodno-záväzkové právo, vymáhanie pohľadávok, uplatňovanie nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu a ďalšie.

Okrem už uvedených odvetví práva sa venuje aj občianskemu súdnemu konaniu – zastupuje klientov v konaní pred súdom, či už pri uplatnení práv a oprávnených záujmov klienta prostredníctvom súdu, alebo zastupuje klientov pri žalobách, ktoré sú proti nim vedené súdnou cestou.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk