+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Právna poradňa
súvisiaca s COVID-19

Socializácia verzus štúdium?

V súvislosti s uvoľňovaním karanténnych opatrení vzniknutých kvôli šíreniu nebezpečeného vírusu COVID – 19, bolo rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu (ďalej len ako „Ministerstvo“) podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších prepisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 s účinnosťou od 01.06.2020 obnovené školské vyučovanie, v prípade, ak tak rozhodne zriaďovateľ okrem iného:
– v materských školách,
– v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
– v materských školách pri zdravotných zariadeniach,
– v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
– v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka a prvého až deviateho ročníka,
– v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka

Rovnako sa s účinnosťou od 01.06.2020 obnovujú prevádzky zariadení školského stravovania, či školské kluby detí, v prípade ak tak rozhodne zriaďovateľ.

čítať viac

KORONAVÍRUS – styk rodiča s dieťaťom áno alebo nie?

Počas tejto mimoriadne ťažkej situácie sa na nás obraciate s množstvom otázok súvisiacich s osobnou starostlivosťou o maloleté deti, realizáciou styku ako aj otázkami ohľadom výkonu Vašich rodičovských práv a povinností. Z dôvodu dramaticky zvýšeného počtu svojvoľných výkladov súdnych rozhodnutí či priameho nerešpektovania rozhodnutí súdov o úprave styku rodiča s dieťaťom, s ktorými sa v dnešných dňoch čoraz viacej stretávame, pristupujeme k predloženiu stanoviska našej advokátskej kancelárie k predmetnej právnej veci.

čítať viac

Nezhoda rodičov vo výbere školy alebo škôlky dieťaťa v súvislosti s pandémiou

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 26.3.2020 začalo od stredy 15.4.2020 plynúť dvojtýždňové obdobie, počas ktorého musíte zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ. Všetky školské aj predškolské zariadenia vyžadujú na prihláške podpisy oboch rodičov, nakoľko ide o podstatnú otázku výkonu rodičovských práv a povinností. Čo robiť v prípade, ak hrozí, že termín zápisu zmeškáte, pretože druhý rodič odmieta prihlášku dieťaťu podpísať? Odpoveď na túto otázku so zhrnutím všetkých dôležitých informácii v súvislosti so zápisom dieťaťa do školy alebo škôlky Vám prinášame v nasledujúcom článku.

čítať viac

Nájom bytu – možnosti ukončenia nájmu

Ste nájomcom bytu a súčasný byt je už pre Vás nevyhovujúci a chceli by ste si prenajať iný byt, neviete však, ako ukončiť nájom bytu? Znížil sa Vám príjem alebo ste prišli o prácu a hrozí Vám, že nebudete môcť platiť nájomné a preto by ste chceli nájom bytu ukončiť? Neviete, či Vám v dôsledku neplatenia nájomného hrozí, že môžete prísť o byt, ktorý užívate, kedy sa tak môže stať a ako sa môžete brániť?

čítať viac

Nemožnosť plnenia z uzatvorenej zmluvy a COVID – 19

V súvislosti s obmedzeniami prijatými za účelom zabránenia šíreniu COVID – 19 dochádza k situáciám, že napríklad súkromné materské škôlky napriek uzatvoreniu naďalej od rodičov požadujú platenie školného v zmysle uzatvorenej zmluvy. Obdobná situácia platí v celom segmente služieb, napríklad pri predplatených vstupoch do fitnescentier a podobne. Klienti sa na nás častokrát obracajú so žiadosťou o radu, ako v takýchto prípadoch postupovať, čo môžu žiadať a naopak, čo sú povinní plniť. V tomto článku preto rozoberieme základné teoretické východiská vzniknutej situácie s ohľadom na právnu úpravu.

čítať viac

Ukončenie podnikateľskej činnosti likvidáciou

Aktuálny stav tzv. korona krízy kladie mimoriadne požiadavky nielen na zdravotnícky systém tej-ktorej krajiny, ale aj na podnikateľov. Vykonávanie činnosti v podmienkach núteného uzatvorenia prevádzok, všeobecné utlmenie ekonomickej aktivity, a to za súčasných požiadaviek na plnenie daňovo-odvodových a mzdových povinností voči štátu a zamestnancom, je z hľadiska udržateľnosti podnikania takmer nemožným. Mnoho podnikateľov preto zvažuje čo najmenej bolestivý spôsob ukončenia podnikania. Jedným z týchto spôsobov je aj likvidácia obchodnej spoločnosti. Účelom tohto článku je poskytnutie základného informačného rámca o procese likvidácie.

čítať viac

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk