+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
KORONAVÍRUS – Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

KORONAVÍRUS – Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

KORONAVÍRUS – Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
10. Apríl 2020

Množstvo menších či väčších zamestnávateľov sa v týchto neštandardných časoch šírenia vírusu COVID-19 ocitlo v neľahkej situácii. V súvislosti s prijímaním ochranných opatrení proti šíreniu nákazy došlo k zatvoreniu veľkého počtu prevádzok. Zamestnávatelia sa tak dostali do zlej ekonomickej situácie, ktorá často vyúsťuje do prepúšťania zamestnancov. Napriek mimoriadne ťažkej situácii však zamestnávatelia musia dbať na to, aby bolo skončenie pracovného pomeru zákonné. V opačnom prípade to pre nich predstavuje riziko, že si títo zamestnanci budú následne nárokovať náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru.

Situácia, kedy zamestnávateľ nie je zamestnancovi schopný prideľovať prácu v dôsledku nepredvídateľných prekážok, sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľovi v tomto prípade vzniká povinnosť poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy. Takáto situácia však z ekonomických dôvodov na strane zamestnávateľa nemôže trvať dlhšiu dobu a zamestnávateľ musí v istom bode zvažovať ukončenie spolupráce so zamestnancom, ktorého z dôvodu utlmenia podnikateľskej činnosti de facto nepotrebuje ako nadbytočného.

V nadväznosti na vzniknutú situáciu v tomto článku bližšie rozoberáme možnosti zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer so zamestnancom v zmysle Zákonníka práce a v kontexte korona krízy:

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

V prípade, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na skončení pracovného pomeru, tak sa pracovný pomer skončí dohodnutým dňom. Dohoda nielen v časoch korona krízy predstavuje najprijateľnejšiu formu skončenia pracovného pomeru, vychádzajúcu z konsenzu oboch strán. Dohoda o skončení pracovného pomeru musí byť písomná a jedno jej vyhotovenie je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Za istých okolností vymedzených Zákonníkom práce musia byť v dohode uvedené aj dôvody skončenia pracovného pomeru.

V súčasnej situácii pri nedostatku práce, kedy zamestnávateľ nie je schopný zamestnancovi prideľovať prácu, ide o nadbytočnosť zamestnanca. V zmysle Zákonníka práce je nadbytočnosť zamestnanca jedným z dôvodov skončenia pracovného pomeru, ktorý musí byť v dohode o skončení pracovného pomeru uvedený. S tým spojený je aj nárok zamestnanca na odstupné, ktorý mu v tomto prípade vzniká. V závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru má zamestnanec nárok na odstupné vo výške minimálne jeho priemerného mesačného zárobku a maximálne vo výške 5-násobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Napriek uvedenému nemožno zamestnancovi a zamestnávateľovi odoprieť možnosť uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru bez udania dôvodu a bez nároku na odstupné, pokiaľ obaja prejavia vôľu uzavrieť takúto dohodu. Uzatvorenie dohody neobsahujúcej dôvod skončenia pracovného pomeru je pre zamestnávateľa najvýhodnejší, pretože v takomto prípade mu bez ďalšieho nevzniká povinnosť zaplatiť zamestnancovi odstupné. K uzatváraniu takýchto dohôd je však v praxi potrebné postupovať mimoriadne citlivo, aby neprišlo k situácii, že zamestnanec bude k uzatvoreniu takejto dohody nútený zo strany zamestnávateľa, z čoho môžu zamestnancovi voči zamestnávateľovi vzniknúť isté sankčné nároky. Odporúčame preto v takýchto prípadoch konzultáciu s odborníkom s príslušným právnym vzdelaním.

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU

 Ak sa zamestnanec stane nadbytočným, má zamestnávateľ možnosť skončiť so zamestnancom pracovný pomer aj jednostranne, a to výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ v takomto prípade musí prijať písomné rozhodnutie príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. Výpoveď daná zamestnancovi z tohto dôvodu musí byť písomná, doručená zamestnancovi a musí v nej byť uvedený zákonný dôvod skončenia pracovného pomeru. Po doručení výpovede zamestnancovi začína plynúť výpovedná doba. Výpovedná doba je 2 mesiace, ak pracovný pomer trval 1 – 5 rokov alebo 3 mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej 5 rokov. Zároveň je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že zamestnanec má nárok na vyplatenie odstupného, pokiaľ jeho pracovný pomer trval aspoň 2 roky, a to v hodnote jeho priemerného mesačného zárobku až 4-násobku jeho priemerného mesačného zárobku.

OKAMŽITÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

V kontexte korona krízy a výlučne z dôvodu znižovania počtu zamestnancov nie je možné ukončiť so zamestnancom pracovný pomer okamžite. Zamestnávateľ môže v zmysle Zákonníka práce okamžite skončiť pracovný pomer iba výnimočne, a to vtedy, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo závažne porušil pracovnú disciplínu. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je najefektívnejším rozviazaním spolupráce so zamestnancom, pretože zamestnancovi neplynie žiadna výpovedná lehota a zamestnávateľovi nevzniká povinnosť uhradiť zamestnancovi odstupné. Z dôvodu zabránenia zneužívaniu tohto inštitútu zo strany zamestnávateľov sú zákonné podmienky okamžitého skončenia pracovného pomeru nastavené pomerne prísne.

Obdobie korona krízy však nevylučuje aplikáciu tohto inštitútu napríklad z dôvodu, že zamestnanec závažným spôsobom porušuje novo prijaté interné usmernenia zamestnávateľa pre zabránenie šírenia nákazy (napríklad svojich kolegov vystaví riziku nákazy nedodržiavaním hygienických opatrení a pod.).

Pri aplikácii tohto inštitútu odporúčame vždy sa poradiť s odborníkom, nakoľko na základe praktických skúseností našej advokátskej kancelárie so súdnymi konaniami o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru možno konštatovať, že súdy k zamestnancom ako k slabšej strane pristupujú častokrát mimoriadne paternalisticky a naopak, k zamestnávateľom často neprimerane prísne.

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU V SKÚŠOBNEJ DOBE

V skúšobnej dobe je so zamestnancom možné skončiť pracovný pomer aj bez uvedenia dôvodu. Súčasné obdobie korona krízy nemá na uvedené žiadny vplyv.

HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE

V kontexte korona krízy a nadbytočnosti zamestnancov je u viacerých zamestnávateľov možné hovoriť aj o hromadnom prepúšťaní. O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer výpoveďou, či iným spôsobom skončí pracovný pomer počas 30 dní s väčším počtom zamestnancov. V takomto prípade zamestnávateľovi vznikajú aj ďalšie povinnosti, ako napr. prerokovanie hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov, či následné predloženie písomnej informácie o výsledku prerokovania ÚPSVaR-u a zástupcom zamestnancov. V prípade porušenia týchto povinností má zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.

ZÁVER

Vyššie uvedené dôvody a možnosti zamestnávateľa skončiť pracovný pomer sú koncipované v kontexte aplikácie za súčasnej korona krízy. Samozrejme však momentálnou situáciou nie sú dotknuté ani ďalšie možnosti ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z iného zákonného dôvodu.

Pre úplnosť dávame do pozornosti prípady, kedy má zamestnávateľ zákaz dať zamestnancovi výpoveď. Ide najmä o situáciu, kedy je zamestnanec PN, povolaný na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie, kedy je zamestnanec na rodičovskej, či materskej dovolenke, prípadne keď je zamestnankyňa tehotná.

V súvislosti so zlou ekonomickou situáciou sa vynára aj otázka, čo v prípade, ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu. V takomto prípade upozorňujeme zamestnávateľov na to, že pokiaľ by zamestnancom nevyplatili mzdy, na ktoré majú nárok v deň ich splatnosti, hoci mal zamestnávateľ peňažné prostriedky na ich výplatu, a tieto nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie jeho činnosti ako zamestnávateľa, zamestnávateľ naplní skutkovú podstatu trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona.

Pre úplnosť tiež podotýkame, že pred ukončovaním spolupráce so zamestnancami je vhodné zvážiť všetky dostupné možnosti udržania pracovných miest, a to aj za využitia štátom poskytovanej „prvej pomoci“. Zamestnávateľom, ktorí boli nútení zatvoriť prevádzky, alebo u nich došlo k poklesu tržieb, štát poskytuje príspevky na mzdy zamestnancov. O tieto príspevky majú zamestnávatelia možnosť požiadať prostredníctvom webovej stránky http://www.pomahameludom.sk/. V našej právnej poradni COVID – 19 v článku pod názvom „………….“ podrobne rozoberáme podmienky poskytnutia príspevkov pre zamestnávateľov. Zároveň dávame do pozornosti, že za podmienok stanovených zákonom môže zamestnávateľ zamestnancom určiť čerpanie dovolenky, čerpanie náhradného voľna, zmeniť rozvrh pracovného času, resp. pristúpiť k využitiu tzv. home office.

V prípade, že ste sa ako zamestnávateľ ocitli v ťažkej situácii a potrebujete kvalifikovanú právnu radu, neváhajte sa na nás obrátiť. Veríme, že Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie aktuálnej situácie, samozrejme za súčasného rešpektovania všetkých Vašich zákonných povinností. Neváhajte nás preto kontaktovať vo veci akéhokoľvek právneho problému na e-mailovej adrese: office@gkg.sk.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk