+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
KORONAVÍRUS – styk rodiča s dieťaťom áno alebo nie?

KORONAVÍRUS – styk rodiča s dieťaťom áno alebo nie?

KORONAVÍRUS – styk rodiča s dieťaťom áno alebo nie?
25. Apríl 2020

Počas tejto mimoriadne ťažkej situácie sa na nás obraciate s množstvom otázok súvisiacich s osobnou starostlivosťou o maloleté deti, realizáciou styku ako aj otázkami ohľadom výkonu Vašich rodičovských práv a povinností. Z dôvodu dramaticky zvýšeného počtu svojvoľných výkladov súdnych rozhodnutí či priameho nerešpektovania rozhodnutí súdov o úprave styku rodiča s dieťaťom, s ktorými sa v dnešných dňoch čoraz viacej stretávame, pristupujeme k predloženiu stanoviska našej advokátskej kancelárie k predmetnej právnej veci.

Koronavírus zásadným spôsobom zasiahol do bežného života každého z nás. Od druhého marcového týždňa zostali zatvorené všetky bratislavské školy, ku ktorým sa postupne pridali predškolské a školské zariadenia vrátane univerzít na celom Slovensku. Aktuálne sú deti už štvrtý týždeň doma a podľa posledných vyjadrení ministra školstva, z dôvodu prevencie šírenia vírusu, zostávajú školy zatvorené až do odvolania.

Medzi tie najčastejšie otázky, s ktorými sa na nás obraciate patrí:

  • Je v tejto situácii bezpečné realizovať styk s dieťaťom?
  • Je vyhlásený núdzový stav dôvodom na vylúčenie styku dieťaťa s rodičom?
  • Ako v súčasnosti realizovať striedavú osobnú starostlivosť ?
  • Čo robiť, ak mi partner z dôvodu „COVID-19“ odmieta dieťa odovzdať?
  • Aké sú moje práva a čoho sa môžem domáhať?

Opatrenia prijímané Ústredným krízovým štábom a Úradom verejného zdravotníctva túto oblasť doposiaľ záväzne neupravili. V diskusiách na sociálnych sieťach, v odvysielaných televíznych reportážach či neustále pribúdajúcich článkoch čoraz viacej rodičov komunikuje svoje zúfalstvo z právnej neistoty, ktorej ich v súvislosti s deťmi korona situácia vystavila. Každým dňom navyše k veci pribúdajú rôzne, často protichodné stanoviská, ktoré k zvyšovaniu povedomia ľudí taktiež neprispievajú.  

Na základe uvedeného pristupujeme k zverejneniu toho stanoviska k veci a apelujeme na všetkých rodičov, aby napriek súčasnej neštandardnej situácii rešpektovali právo svojho dieťaťa na styk s oboma rodičmi.

Z uvedeného dôvodu, pokiaľ samotné dieťa, rodičia, alebo s nimi spolužijúce  osoby:

  • nemajú nariadenú povinnú karanténu,
  • nemajú symptómy COVID-19,
  • nepatria do vysoko rizikovej skupiny (onkologickí pacienti, dôchodcovia, tehotné ženy a pod.),
  • nemajú cestovateľskú anamnézu,

a zároveň sú obaja rodičia spôsobilí dodržať predpísané hygienické opatrenia na minimalizáciu šírenia nákazy, odporúčame dodržiavať uzatvorené rodičovské dohody a rešpektovať rozhodnutia súdov.

Zdôrazňujeme, že aktuálna situácia s koronavírusom nemôže byť ospravedlniteľným dôvodom na bránenie v styku s dieťaťom, alebo dôvodom na nepripravenie dieťaťa na styk s rodičom. Ak by chcel niekto bez ďalšieho ospravedlniť nerešpektovanie súdneho rozhodnutia obavou z nákazy vírusom COVID-19 považujeme to za neakceptovateľné a zrejme sa bude jednať o rodiča, ktorý skôr dlhodobo bráni realizácii styku druhého rodiča s dieťaťom. Ide o rovnaké tvrdenie ako napríklad že dieťa sa cíti zle; v noci dieťa kašlalo; alebo dieťa povedalo, že nechce ísť. Teda ide o tvrdenie rezidenčného rodiča z tejto skupiny obštrukčných dôvodov. Zdôrazňujeme, že bezdôkazné tvrdenie rodiča, že styk s dieťaťom by znamenal riziko nákazy nemôže byť pri dodržaní hygienických opatrení dôvodom pre neodovzdanie dieťaťa, a to ani v situácii že sú zatvorené detské kútiky a obchodné centrá. Rodič môže ísť s dieťaťom na prechádzku, alebo sa ísť pohrať do prírody, čo sa aj bežne deje. Nezaznamenali sme žiadne ochorenie dieťaťa v súvislosti s realizáciou styku. To, že rodič príde po dieťa a prevezie ho autom k sebe predstavuje minimálne až mizivé riziko nákazy.

Vzhľadom na jedinečnosť každej rodinnej situácie však zároveň zdôrazňujeme potrebu pristupovať ku každému prípadu individuálne, so zdravým rozumom a predovšetkým neopomínať záujem maloletého dieťaťa. V jednotlivých prípadoch prichádza do úvahy dočasná modifikácia styku – napríklad viaceré krátke časové intervaly zlúčiť do jedného dlhšieho alebo alternovať osobný styk inými formami kontaktu – telefonický hovor, elektronická komunikácia prostredníctvom Skype, Facetime, Whatsapp a podobne. V prípade striedavej osobnej starostlivosti je možné dočasne upraviť intenzitu striedania na dlhšie úseky.

Zdôrazňujeme, že aj v aktuálnej situácii  je možné bežný styk s dieťaťom bezpečne realizovať. Ak jeden rodič styk druhého rodiča s dieťaťom odmieta, máme za to, že zneužíva situáciu. Rovnako vnímame čoraz častejšie sa vyskytujúce argumenty rezidenčných rodičov, ktorí styk s dieťaťom podmieňujú „potvrdením o bezinfekčnosti na COVID-19“. Za aktuálnej situácie, kedy zdravotníctvo nezvláda testovať ľudí s príznakmi, uvedené považujeme za nesplniteľné, no najmä zbytočné a bezohľadné vo vzťahu ku všetkým spoluobčanom, ktorí testovanie skutočne potrebujú.

V nadväznosti na celkovú situáciu v spoločnosti ako aj obmedzený chod justičných orgánov odporúčame využívať inštitút neodkladného opatrenia až ako úplne krajnú formu riešenia situácie. Z časového aj z ekonomického hľadiska považujeme za efektívnejší spôsob upraviť  výkon rodičovských práv dočasne osobitnou rodičovskou dohodou. Zároveň dávame do pozornosti, že množstvo psychológov a mediátorov poskytuje svoje služby aktuálne prostredníctvom online nástrojov a dokážu Vám pomôcť aj na diaľku.

Záverom jednoznačne uzatvárame, že COVID-19 nie je dôvodom pre nerealizovanie styku rodičov s maloletými deťmi.

 

Pokiaľ ste aktuálne doma v nútenej či dobrovoľnej karanténe a nemáte sa možnosť o Vašich právnych otázkach s kým poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme Vám vypracovať rodičovskú dohodu šitú na mieru pre Vás a Vaše dieťa na obdobie koronvavírusu. Neváhajte sa na nás obrátiť s aj akýmkoľvek rodinnoprávnym problémom online na e-mailovej adrese: office@gkg.sk

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk