+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Nemožnosť plnenia z uzatvorenej zmluvy a COVID – 19

Nemožnosť plnenia z uzatvorenej zmluvy a COVID – 19

Nemožnosť plnenia z uzatvorenej zmluvy a COVID – 19
15. Apríl 2020

V súvislosti s obmedzeniami prijatými za účelom zabránenia šíreniu COVID – 19 dochádza k situáciám, že napríklad súkromné materské škôlky napriek uzatvoreniu naďalej od rodičov požadujú platenie školného v zmysle uzatvorenej zmluvy. Obdobná situácia platí v celom segmente služieb, napríklad pri predplatených vstupoch do fitnescentier a podobne. Klienti sa na nás častokrát obracajú so žiadosťou o radu, ako v takýchto prípadoch postupovať, čo môžu žiadať a naopak, čo sú povinní plniť. V tomto článku preto rozoberieme základné teoretické východiská vzniknutej situácie s ohľadom na právnu úpravu.

Vzniknutú situáciu poskytovatelia služieb často označujú ako tzv. „nemožnosť plnenia“ na ich strane.

Inštitút nemožnosti plnenia upravuje v ust. § 575 – 577 Občiansky zákonník. V zmysle právnej úpravy platí, že ak sa stane plnenie nemožným, povinnosť dlžníka plniť zanikne.

Napríklad súkromné materské škôlky s poukazom na uvedené mnohokrát tvrdia, že musia byť nútene zatvorené, nastáva pre ne preto nemožnosť plnenia ich záväzku postarať sa o deti, a tento ich záväzok preto zaniká, avšak rodičia sú na základe platnej a účinnej zmluvy stále povinní uhrádzať škôlke dohodnuté školné.

Hospodárska nemožnosť plnenia

 V zmysle právnej teórie a rozhodovacej praxe súdov platí, že zánik záväzku sa pripúšťa síce aj v prípade hospodárskej nemožnosti plnenia, avšak iba v individuálnych, opodstatnených a výnimočných prípadoch. Ide spravidla o situácie, keď sa v dôsledku zásadnej zmeny okolností stane plnenie pre dlžníka mimoriadne zaťažujúce, extrémne nákladné, alebo uskutočniteľné za podmienok, ktorých splnenie nepochybne hraničí s reálnymi možnosťami jednotlivca. Súčasne musí byť dodržaná podmienka, že splnenie dlhu nemožno za takýchto podmienok od dlžníka spravodlivo požadovať, a že samotný dlžník by sa nebol na plnenie zaviazal, pokiaľ by mu bolo vopred známe následné mimoriadne sťaženie jeho poskytnutia. Pri splnení týchto podmienok možno túto hospodársku nemožnosť plnenia subsumovať pod dodatočnú nemožnosť plnenia, ktorá spôsobuje zánik záväzku.

Čiastočná nemožnosť plnenia

 Ak sa nemožnosť týka len časti plnenia, zanikne plnenie len v tej časti. Veriteľ má však právo ohľadne zvyšného plnenia odstúpiť. Ak by však zo zmluvy alebo povahy plnenia vyplývalo, že plnenie zvyšku záväzku nemá pre veriteľa žiaden hospodársky význam, zaniká záväzok v celom rozsahu. Ak však veriteľ bez zbytočného odkladu dlžníkovi oznámi po tom, čo sa o nemožnosti dozvedel, že na zvyšku plnenia trvá, záväzok nezaniká.

Pri čiastočnej nemožnosti plnenia možno teda konštatovať, že v prípade, ak ide o záväzok s deliteľným plnením, čiastočná nemožnosť plnenia spôsobuje zánik iba tej časti záväzku, na ktorú sa bezprostredne vzťahuje. Vo zvyšnej časti zostáva povinnosť dlžníka zachovaná. Je však potrebné rešpektovať vôľu veriteľa, ktorému nie je možné vnútiť zmenený záväzkový vzťah proti jeho vôli a vyžadovať bezvýhradné akceptovanie zvyšnej časti záväzku. Z tohto dôvodu má preto veriteľ možnosť od zmluvy odstúpiť.

Tieto závery platia v prípade, ak má plnenie zvyšku záväzku pre veriteľa reálny hospodársky význam, a to vzhľadom na obsah a povahu záväzkového vzťahu a na účel samotného plnenia, ktoré boli dlžníkovi známe v čase uzatvorenia zmluvy. V opačnom prípade záväzok zaniká v celom rozsahu, teda aj v tej časti, na ktorú sa nemožnosť plnenia bezprostredne nevzťahuje.

 

Avšak dodávame, že nemožnosť plnenia je potrebné posudzovať v každom prípade jednotlivo s ohľadom na všetky okolnosti prípadu. Ak ste sa preto ocitli v situácii, že neviete, či môžete požadovať plnenie, či máte povinnosť plniť zmluvu alebo naopak, možnosť od zmluvy odstúpiť, pokojne sa s dôverou obráťte na našu advokátsku kanceláriu. Veríme, že Vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie aktuálnej situácie, samozrejme za súčasného rešpektovania všetkých Vašich zákonných povinností.

Neváhajte nás preto kontaktovať vo veci akéhokoľvek právneho problému na e-mailovej adrese: office@gkg.sk.

 

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk