+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Nezhoda rodičov vo výbere školy alebo škôlky dieťaťa v súvislosti s pandémiou

Nezhoda rodičov vo výbere školy alebo škôlky dieťaťa v súvislosti s pandémiou

Nezhoda rodičov vo výbere školy alebo škôlky dieťaťa v súvislosti s pandémiou
17. Apríl 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 26.3.2020 začalo od stredy 15.4.2020 plynúť dvojtýždňové obdobie, počas ktorého musíte zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ. Všetky školské aj predškolské zariadenia vyžadujú na prihláške podpisy oboch rodičov, nakoľko ide o podstatnú otázku výkonu rodičovských práv a povinností. Čo robiť v prípade, ak hrozí, že termín zápisu zmeškáte, pretože druhý rodič odmieta prihlášku dieťaťu podpísať? Odpoveď na túto otázku so zhrnutím všetkých dôležitých informácii v súvislosti so zápisom dieťaťa do školy alebo škôlky Vám prinášame v nasledujúcom článku.

Pandémia tvrdo a nečakane zasiahla do života celej našej spoločnosti a mení prakticky celý bežný život. Zmeny sa týkajú aj detí, ktoré majú nastúpiť do škôl resp. škôlok. Zatiaľ čo po iné roky už v tomto období naplno prebiehali zápisy prvákov do školských a predškolských zariadení, tie sú aktuálne od druhého marcového týždňa z preventívnych dôvodov zatvorené. Z webových stránok jednotlivých škôl prípadne zo stránky mestskej časti sa dozvieme, že tak, ako sa nevyhnutne presunula výučba do online priestoru, rovnako sa v súvislosti s hygienicko-epidemiologickými opatreniami zmenila aj forma zápisov detí.

Na základe rozhodnutia ministra sa tohtoročné zápisy do materských a základný škôl budú konať elektronicky bez osobnej prítomnosti rodičov a detí, a to v termíne:

  • pre základné školy: od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (s tým, že konkrétny termín zápisu určí zriaďovateľ)
  • pre materské školy: od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Do základnej školy musia rodičia v uvedenom termíne zapísať dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6. rok veku (vrátane dieťaťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok). Dieťa plní povinnú školskú dochádzku v tzv. spádovej škole (v školskom obvode podľa svojho trvalého pobytu), ale na základe rozhodnutia rodičov môže aj v inej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme.

V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že pri výbere primárneho aj predprimárneho vzdelávania pre dieťa je potrebná dohoda rodičov, pričom prihlášku do zariadenia podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

V prípade, že sa rodičia nevedia dohodnúť na výbere školy alebo škôlky, v zmysle ustanovenia § 35 Zákona o rodine platí, že o tejto otázke rozhodne na návrh súd.

Zdôrazňujeme, že plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťom je zákonná povinnosť, ktorej plnenie sú povinní zabezpečiť jeho zákonní zástupcovia. V nadväznosti na uvedené, pokiaľ ste doteraz túto otázku nevyriešili v záujme Vášho dieťaťa, bezodkladne tak urobte v nasledujúcich dvoch týždňoch.

Ak vo Vašom prípade dochádza k nezhode pri výbere školy alebo škôlky, alebo ak druhý rodič odmieta v tejto veci spoluprácu a hrozí obava, že dieťa by v dôsledku uvedeného nebolo prijaté do školy alebo škôlky, je potrebné požiadať súd o rýchlu a účinnú pomoc. Za splnenia zákonných podmienok vie súd aj vo forme skráteného konania vydať rozhodnutie, ktorým dočasne nahradí súhlas druhého rodiča so zápisom dieťaťa do školy alebo škôlky, pričom následne v rámci riadneho konania rozhodne rozsudkom o škole, resp. škôlke, ktorú bude Vaše dieťa navštevovať.

 

V prípade, že aktuálne riešite podobné problémy v súvislosti so zápisom dieťaťa do školy alebo škôlky, neváhajte sa na nás z obrátiť. Poskytneme Vám komplexné poradenstvo čo krok po kroku robiť a v prípade potreby Vám pomôžeme vypracovať návrh vo veci nezhody rodičov na príslušný súd.  V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese: office@gkg.sk

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk