+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Socializácia verzus štúdium?

Socializácia verzus štúdium?

Socializácia verzus štúdium?
28. Máj 2020

V súvislosti s uvoľňovaním karanténnych opatrení vzniknutých kvôli šíreniu nebezpečeného vírusu COVID – 19, bolo rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu (ďalej len ako „Ministerstvo“) podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších prepisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 s účinnosťou od 01.06.2020 obnovené školské vyučovanie, v prípade, ak tak rozhodne zriaďovateľ okrem iného:
– v materských školách,
– v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
– v materských školách pri zdravotných zariadeniach,
– v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
– v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka a prvého až deviateho ročníka,
– v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka

Rovnako sa s účinnosťou od 01.06.2020 obnovujú prevádzky zariadení školského stravovania, či školské kluby detí, v prípade ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Rodičia detí stáli posledné dva týždne pred dôležitým rozhodnutím, a to, či opätovne zahlásiť deti do materských a základných škôl, nakoľko Ministerstvo prenechalo zodpovednosť rozhodnutia na rodičov, a v otázke otvárania zariadení priamo na zriaďovateľov.

Samotné rozhodnutie prijaté dňa 22.05.2020 je však vágne a nejasné,  pripúšťa rôzne alternatívy jeho výkladu a to z nasledovných dôvodov:

  1. Zriaďovateľ umiestni v škole prednostne deti zdravotníckych pracovníkov, policajtov, príslušníkov hasičského a záchranárskeho zboru alebo Ozbrojených síl SR. Taktiež deti pedagogických a odborných zamestnancov škôl.
  2. Ďalej majú v zmysle rozhodnutia prednosť deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu mimo domu a deti, ktoré od 1. septembra začnú plniť povinnú školskú dochádzku, a deti spĺňajúce ďalšie kritériá zriaďovateľom.
  3. Ide o dobrovoľné umiestnenie detí do školských zariadení.
  4. Ide o rozdelenie detí do 2 skupín, jedna v škole, druhá doma.
  5. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o tom, ktorú školu otvorí a ktorá ostane zatvorená.
  6. V prípade nástupu detí do školy, škola nemôže pokračovať vo vyučovaní podľa štátneho vzdelávacieho programu výučby.

Dať či nedať dieťa do školy alebo škôlky?

Faktom je, že pravidlá určené Ministerstvom nie sú úplne ideálne. Vzhľadom na skutočnosť, že v materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí a v školách najviac 20 žiakov, určené kapacity môžu byť z hľadiska výberových kritérií nedostatočné.

Ďalej zamestnanci materských škôl budú musieť zabezpečiť dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri rôznych aktivitách, čo môže byť problematické vysvetliť deťom v predškolskom veku. Rýchla zmena prostredia v súvislosti s opätovným nástupom do materskej školy zas môže u malých deťoch spôsobiť problémy s adaptáciou, či destabilizáciu.  Zároveň tak, ako v materských školách, aj v základných školách bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a rúk, či meranie teploty.

Čo v prípade ak sa Vaše dieťa v dôsledku kapacitných možností do školy alebo škôlky nedostane?

V prípade, ak Vaše dieťa z kapacitných možností či na základe Vášho osobného uváženia zostane naďalej doma, bude naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Tu je na mieste pochybovať o rovnakej úrovni vzdelávania doma a v školských zariadeniach.

V dôsledku výnimočnej situácie môžu vzniknúť medzi deťmi rozdiely vo vzdelaní, ktoré nemusia mať priestor dobehnúť. V domácom prostredí totiž nie je možné zabezpečiť vzdelávanie na úrovni určenej Štátnym vzdelávacím programom. Deti môžu taktiež stratiť už nadobudnuté sociálne väzby a kamarátstva; tento aspekt sa týka najmä detí, ktoré od septembra 2020 budú plniť povinnú školskú dochádzku a nebudú mať možnosť v dôsledku kapacitných obmedzení tráviť čas so spolužiakmi, či zúčastniť sa rozlúčkovej slávnosti.  Zároveň je otázna aj úroveň vzdelávania v rámci predškolských a školských zariadení, nakoľko prevažná väčšina výučby by sa mala presunúť do vonkajších priestorov, a minister školstva odporučil okrem iného aj reorganizáciu vyučovania s ohľadom na časť žiakov, ktorí sa do materských škôl a školských lavíc nevrátia.

V prípade, ak sa rozhodnete deti ponechať doma, výučba teda bude pokračovať rovnako ako doteraz prostredníctvom dištančnej metódy. Pokiaľ však napríklad žiaci tej istej triedy budú rozdelení do dvoch skupín, t. j. polovica žiakov nastúpi do školského zariadenia a polovica nie, úlohou pedagógov bude zabezpečiť, aby ani jedna skupina žiakov neutrpela ujmu spôsobenú zaostávaním vo výuke. Tým, že pedagógovia budú vykonávať svoju činnosť za sprísnených podmienok, nebudú môcť poskytovať kvalitnejšie, či lepšie vzdelanie žiakom, ktorí do predškolského, či školského zariadenia nastúpili. Napriek tomu ale môže vzniknúť opačná situácia. Rodičia, ktorí sa deťom doma venujú viac v dôsledku dostatku času, či iných skutočností, môžu v konečnom dôsledku spôsobiť rýchlejší postup vo vzdelávaní detí v porovnaní s predškolskými a školskými zariadeniami.

Rovnaké rozdiely môžu vzniknúť medzi dvoma triedami v rámci jednej školy. V konečnom dôsledku môže trieda, ktorá nenastúpila do školského zariadenia, vďaka rodičom a dištančnému vzdelávaniu vykazovať lepšie výsledky než trieda, ktorá do zariadenia nastúpila, avšak nemohla pokračovať vo výučbe v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu.

Na prvý pohľad nepatrné rozdiely môžu spôsobiť domino efekt, a to až na úrovni jednotlivých škôl, pokiaľ pristúpime k porovnávaniu zariadení, ktoré od 01.06.2020 otvoria svoje brány a zariadení, ktoré nie. Takýmto spôsobom, a najmä nedostatočnou úpravou problematiky zo strany Ministerstva, môžu vzniknúť markantné rozdiely medzi žiakmi v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Materské školy a školy budú k dispozícii najviac deväť hodín denne a konkrétna prevádzka opäť závisí od kapacity škôl, či škôlok. Síce pokiaľ sa rozhodnete neposlať svoje deti do škôlok a škôl, budete mať naďalej nárok na dávku – ošetrovné, avšak vo vzťahu k výučbe a socializácii v kolektíve môže toto rozhodnutie rodičov priniesť svoje následky. Škola do 3. júla 2020 oznámi okresnému úradu v sídle kraja údaje o deťoch a žiakoch umiestnených v školách na účely poskytnutia ošetrovného podľa stavu k 30. júnu. Následne okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni, ktorá na základe týchto údajov rozhodne o priznaní ošetrovného pre rodiča.

Konečné rozhodnutie je však na Vás, rodičoch. Vy poznáte najlepšie návyky a potreby svojich detí. Sú deti, ktoré preferujú domáce prostredie, avšak ostáva na zváženie fakt, že malé deti potrebujú kolektív pre správnu socializáciu a psychický vývoj, no nie je možné zanedbať ani vzdelávací aspekt, ktorý poskytujú predškolské zariadenia.

Záverom je potrebné poznamenať, že zo strany Ministerstva je nevyhnutné zabezpečiť jednoznačné a bezpolemické pokyny k aktuálnej výnimočnej situácii. Nejasné a rôzny výklad pripúšťajúce usmernenia totiž nepomáhajú rodičom pri ich rozhodovaní,  nehovoriac o  vnesení akéhosi autonómneho rozhodovania zriaďovateľov škôl a riaditeľov škôl tam, kde je potrebné dať jasný pokyn, ako majú školy postupovať.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk