+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Ukončenie podnikateľskej činnosti likvidáciou

Ukončenie podnikateľskej činnosti likvidáciou

Ukončenie podnikateľskej činnosti likvidáciou
14. Apríl 2020

Aktuálny stav tzv. korona krízy kladie mimoriadne požiadavky nielen na zdravotnícky systém tej-ktorej krajiny, ale aj na podnikateľov. Vykonávanie činnosti v podmienkach núteného uzatvorenia prevádzok, všeobecné utlmenie ekonomickej aktivity, a to za súčasných požiadaviek na plnenie daňovo-odvodových a mzdových povinností voči štátu a zamestnancom, je z hľadiska udržateľnosti podnikania takmer nemožným. Mnoho podnikateľov preto zvažuje čo najmenej bolestivý spôsob ukončenia podnikania. Jedným z týchto spôsobov je aj likvidácia obchodnej spoločnosti. Účelom tohto článku je poskytnutie základného informačného rámca o procese likvidácie.

1. Čo je to likvidácia

Likvidácia je jedna z foriem ukončenia podnikania pri obchodných spoločnostiach. Jedná sa o pomerne náročný proces, ktorý je prísne regulovaný zákonom a na jej úspešné zvládnutie je potrebná najmä právnická a ekonomická (účtovná) odbornosť.

Podstatou likvidácie je zistenie všetkých záväzkov spoločnosti a ich následné vysporiadanie z majetku spoločnosti.

Z dôvodu najväčšieho počtu spoločností s ručením obmedzeným je likvidácia najviac využívaná práve pri tomto type obchodných spoločností. Ďalej v článku preto budeme používať terminológiu súvisiacu s likvidáciou spoločnosti s ručením obmedzeným.

2. Kedy možno pristúpiť k likvidácii

V skratke možno konštatovať, že v prípade, ak pasíva spoločnosti prevyšujú jej aktíva, teda spoločnosť má viac dlhov ako majetku, podnikanie sa ukončuje konkurzom. V prípade, že spoločnosť má viac majetku ako dlhov, ukončenie podnikania sa rieši likvidáciou. Podnikateľ sa teda pre dobrovoľnú likvidáciu môže rozhodnúť vtedy, ak je majetok spoločnosti dostatočný na vyplatenie všetkých veriteľov.

3. Ako likvidácia prebieha

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne pre likvidáciu, zvolá Valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o zrušení spoločnosti. Zároveň sa do funkcie ustanoví likvidátor, ktorý na sebe prevezme funkciu štatutárneho orgánu a vykonáva činnosti smerujúce už len k ukončeniu podnikania, zisteniu veriteľov, speňaženiu majetku spoločnosti a vysporiadaniu pohľadávok.

Spoločnosť je prostredníctvom likvidátora následne povinná oznámiť vstup do likvidácie príslušným orgánom verejnej správy (Obchodný register, Finančná správa, …), zverejniť informáciu o vstupe do likvidácie v Obchodnom vestníku a vyzvať všetkých známych veriteľov spoločnosti na prihlásenie pohľadávok likvidátorovi. Lehota na prihlásenie pohľadávok veriteľov nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Likvidátor zároveň súbežne vykonáva úkony smerujúce k speňaženiu majetku spoločnosti. So začatím likvidácie je spojená aj povinnosť zostavenia likvidačnej účtovnej súvahy.

Po uplynutí lehoty na prihlásenie pohľadávok likvidátor zostaví prehľad prihlásených pohľadávok a tieto uspokojí z majetku spoločnosti. V prípade, že po úhrade všetkých záväzkov zostane v spoločnosti majetok, tento predstavuje tzv. likvidačný zostatok a o jeho rozdelení rozhodujú spoločníci obchodnej spoločnosti podľa pravidiel dohodnutých napr. v Spoločenskej zmluve.

Záverom likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku a predloží ju spolu s ďalšími dokumentami (konečná správa o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, …) na schválenie Valnému zhromaždeniu spoločnosti (v prípade, ak interné dokumenty spoločnosti nevylučujú zákonnú úpravu a nepoverujú schválením iný orgán).

Do 90 dní od schválenia uvedených dokumentov je likvidátor povinný podať príslušnému obchodnému registru návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Výmazom spoločnosť zaniká, prestáva byť subjektom práv a povinností (obdoba smrti fyzickej osoby).

 

V prípade, že zvažujete ukončenie podnikania, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu so žiadosťou o  právnu konzultáciu. Po vyhodnotení základných vstupných údajov Vám odporučíme ten najvhodnejší a ekonomicky najšetrnejší spôsob ukončenia podnikania, či už likvidáciou, konkurzom, alebo iným spôsobom. Neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese office@gkg.sk.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk