+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Zmena OČR a PN v čase pandémie

Zmena OČR a PN v čase pandémie

Zmena OČR a PN v čase pandémie
10. Apríl 2020

V súvislosti so šírením ochorenia Covid 19 došlo k zmene viacerých zákonov, vrátane zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým došlo k zmenám pri poskytovaní nároku na ošetrovné (OČR) počas vyhláseného núdzového stavu, ako aj dočasnej práceneschopnosti (PN) v dôsledku karantény alebo izolácie. Novela zákona o sociálnom poistení nadobudla účinnosť dňa 27. marca 2020. V tomto článku Vám zhrnieme podmienky nároku na OČR a PN.

  1. OŠETROVNÉ

Nárok na ošetrovné počas núdzového stavu v súvislosti s koronavírusom si môže uplatniť nemocensky poistený rodič, ktorý buď:osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku

  • ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku ( j. dieťa, ktoré má ku dňu podania žiadosti o ošetrovné najviac 10 rokov + 364 dní) alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak dieťaťu:
  • bolo nariadené karanténne opatrenia, alebo
  • ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené, alebo
  • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika
  • sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).

Nárok na ošetrovné trvá do skončenia potreby ošetrovania alebo poskytovania starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní alebo poskytovaní starostlivosti môžu poistenci striedať.

Výška ošetrovného:

Ošetrovné sa vypláca vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Rodič si uplatní nárok na ošetrovné prostredníctvom vyplnenej  žiadosti (formulár žiadosti je  zverejnený na stránke Sociálnej poisťovni), a to buď emailom, prípadne poštou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, a to u zamestnanca podľa sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky a u živnostníka (SZČO) podľa trvalého bydliska.

Rodičia, ktorí si uplatnili nárok na ošetrovné v súvislosti s koronavírusom, musia do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne poslať aj „Čestné vyhlásenie“, v ktorom oznámia Sociálnej poisťovni skutočnosti, ktoré sú potrebné pre nárok na ošetrovné za príslušný mesiac. Je potrebné, aby uvedené čestné vyhlásenie poslal každý rodič za seba, a to ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Ak rodič doručí toto vyhlásenie v neskoršom termíne, bude mu ošetrovné vyplatené neskôr v nasledujúcom termíne, napr. za marec až v máji.

Povinné sociálne poistenie pri ošetrovnom:

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje aj to, že počas celého obdobia nároku na ošetrovné sa povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti neprerušuje (podľa pôvodných ustanovení sa tieto poistenia prerušujú od 11. dňa ošetrovného) a ani neplatí.

Novela zákona zaviedla, že zamestnávateľ v takomto prípade nemusí za takéhoto zamestnanca posielať „Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prerušenie“,

Povinne poistený živnostník (SZČO), či dobrovoľne nemocensky poistená osoba počas celej doby ošetrovného neplatí povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

  1. NEMOCENSKÉ

V súvislosti s COVID – 19 sa zmenili aj podmienky pri vyplácaní nemocenského pri práceneschopnosti. Od 27.3.2020 až do skočenia trvania krízovej situácie

  • nárok na nemocenské má aj osoba(t. j. zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba), ktorá bola uznaná za dočasne PN z dôvodu, že jej bola nariadená izolácia,
  • zamestnávateľ neplatí náhradu príjmu počas prvých desiatich dní PN u zamestnancov v karanténne alebo izolácii, ale už od prvého dňa platí Sociálna poisťovňa,
  • výška nemocenského je 55 % z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa PN.

Pokaľ ste aktuálne doma v nútenej či dobrovoľnej karanténe a nemáte sa možnosť o Vašich právnych otázkach s kým poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme Vám vypracovať žiadosti a formuláre potrebné na uplatnenie nároku na ošetrovné alebo na nemocenské. Neváhajte sa na nás obrátiť s aj akýmkoľvek právnym problémom  na e-mailovej adrese: office@gkg.sk

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk