+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Ako sa dostať z „úverovej pasce“?

Ako sa dostať z „úverovej pasce“?

JUDr. Erika Kišová
Advokátsky koncipient
7. Marec 2018

Podľa oficiálnych štatistických informácií až 51 percent Slovákov v súčasnosti spláca nejaký úver. Tak ako sú rozmanité čerpané sumy úverov, odlišuje sa aj účel, na ktorý si ho Slováci berú. Okrem financovania bývania sa medzi dôvodmi pravidelne vyskytuje aj kúpa motorového vozidla, financovanie dovolenky či dokonca nákup vianočných darčekov, na ktoré sú peňažné prostriedky najčastejšie získavané na základe tzv. spotrebiteľských úverov.

Počet súdnych sporov a predovšetkým číslo 3,5 milióna neskončených exekúcií naznačuje alarmujúcu situáciu. Faktom však zostáva, že málokto si úverovú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, ktoré zvyčajne tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, pred podpisom dôkladne prečíta. Súčasne, zákonná úprava je roztrúsená v neprehľadnom množstve právnych predpisov a bežný občan v postavení spotrebiteľa často pri uzatváraní úverovej zmluvy nemá prehľad o všetkých svojich právach ani o povinnostiach veriteľa. Pokiaľ ste si teda všetky podpisované dokumenty aj vopred prečítali, stále to nie je garanciou, že dokážete starostlivo posúdiť, či je všetko v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Čo robiť v prípade, ak ste už zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzatvorili a načo si dať pozor sme pre Vás prehľadne zhrnuli v nasledujúcich bodoch.

Čo je spotrebiteľský úver a kde je upravený?

„Spotrebiteľským úverom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.“ Zmluva o spotrebiteľskom úvere a zmluvný vzťah účastníkov založený zmluvou sa spravuje úpravou zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „OZ“) a zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 129/2010 Z. z.“). Zmluvnými stranami sú spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania, a veriteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Ustanovenie § 1 ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z. zároveň taxatívnym spôsobom uvádza, čo nie je spotrebiteľským úverom, a to napr. hypotekárny úver, úver nižší ako 100,- € a vyšší ako 75.000,- € a pod.

Právo na informácie pred uzatvorením zmluvy.

Predtým ako sa rozhodnete zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzavrieť, mali by ste získať čo najviac informácií o žiadanom produkte. Hoci nie je samozrejmosťou, že finančná inštitúcia Vám z vlastnej iniciatívy poskytne na domáce preštudovanie relevantné podklady, je Vaším právom požiadať o informácie na formulári zvanom „Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere“ v rozsahu údajov definovaných v § 4 zákona č. 129/2010 Z. z.. Tieto informácie Vám pomôžu porovnať podmienky viacerých veriteľov a rozhodnúť sa, s ktorým uzavrieť zmluvu.

Povinnosť veriteľa posúdiť bonitu žiadateľa o úver.

Ustanovenie § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. upravuje povinnosť veriteľa pred uzavretím zmluvy alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom do úvahy berie najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru. Na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver sa použijú položky – čistý príjem spotrebiteľa, náklady na zabezpečenie základných životných potrieb a vyživovaciu povinnosť, výška splátky spotrebiteľského úveru a prípadne peňažné záväzky znižujúce príjem spotrebiteľa.

Obligatórne náležitosti zmluvy.

Zákon pre zmluvu o spotrebiteľskou úvere vyžaduje obligatórne písomnú formu. Okrem náležitostí podľa § 52 až 60 OZ musí zmluva ďalej obsahovať všetky údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až z) zákona č. 129/2010 Z. z..

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru.

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy úplne alebo sčasti splatiť úver pred dohodnutou lehotou. V tejto súvislosti dávame do pozornosti ustanovenie § 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. podľa ktorého sa veriteľovi zakazuje požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli predčasným splatením úveru, ak suma splátok za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane poslednej vykonanej splátky nepresahuje 10.000,- €, nakoľko práve sumy do výšky 10.000,- € sú  najčastejšie požičiavané.

Úver bez úrokov a bez poplatkov ako dôsledok porušenia povinností.

Niektoré ustanovené náležitosti, a to práve tie uvedené v ustanovení § 11 zákona č. 129/2010 Z. z. zákonodarca v prospech ochrany spotrebiteľa preferoval až do takej miery, že ich neuvedenie v písomnej forme sankcionoval bezúročnosťou a bezpoplatkovosťou úveru ako sankciu pre veriteľa, ktorý nerešpektuje zákon a tým spotrebiteľa vystavuje nerovnému postaveniu. V prípade, ak uzatvorená zmluva neobsahuje čo i len jednu z  uvedených informácií napr. náležitosti  podľa § 9 ods. 2 písm. a) až l), s), z) a aa); uvádza nesprávnu ročnú percentuálnu mieru nákladov v neprospech spotrebiteľa, veriteľ hrubo porušil povinnosť posúdiť bonitu spotrebiteľa a pod., spôsobuje to následok, že veriteľ nemá právo na úroky a poplatky z úveru. V tomto prípade je potrebné podať žalobu na príslušný súd, ktorý môže ako jediný určiť, že napádaná zmluva je bez úrokov a bez poplatkov.

Nechajte nás posúdiť Vašu zmluvu o spotrebiteľskom úvere a v prípade, že zistíme závažné obsahové nedostatky, ktoré zapríčiňujú bezpoplatkovosť či bezúročnosť úveru, pripravíme Vám žalobu na uplatnenie Vašich práv voči veriteľovi a o všetko sa postaráme za Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adresu: ekisova@gkg.sk.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk