+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
I. časť: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Masa BSM

I. časť: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Masa BSM

Mgr. Jana Fraštacká
Advokátsky koncipient
6. Marec 2018

Konanie o rozvod manželstva je pre človeka vždy náročné…avšak právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva to ešte nekončí. Čo robiť so spoločným majetkom, ktorý ste nadobudli počas trvania Vášho manželstva? Čo všetko tvorí majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Ako si ho rozdeliť? Je možné dohodnúť sa aj mimosúdne? Na tieto otázky ako aj na problémy s tým súvisiace Vám poskytneme odpoveď v sérií článkov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“) vzniká automaticky, zo zákona, a to okamihom uzatvorenia manželstva. BSM zaniká dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Od tohto dňa začína plynúť 3 – ročná prekluzívna lehota na podanie žaloby o vyporiadanie BSM alebo na uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Právo bývalých manželov na vyporiadanie BSM je teda časovo obmedzené, a v prípade, že táto lehota márne uplynie a Vy neurobíte žiadny zo spomínaných úkonov nastane zákonná fikcia vyporiadania BSM podľa ustanovenia § 149 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V tom prípade nastáva fikcia, že hnuteľné veci si bývalý manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM výlučne užíva, a to pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľnostiach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Čo patrí do BSM ?

Do BSM patrí všetko čo manželia, alebo aj len jeden z nich, nadobudli do svojho majetku za trvania BSM, okrem výnimiek určených zákonom. Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní, či ide o majetok patriaci do BSM je čas nadobudnutia a pôvod prostriedkov, za ktoré bol majetok nadobudnutý – buď bol nadobudnutý z výlučných prostriedkov jedného z manželov alebo z prostriedkov patriacich do BSM. Majetok získaný počas trvania manželstva z výlučných prostriedkov jedného z manželov a súčasne z prostriedkov patriacich do BSM je majetkom tvoriacim masu BSM. V takomto prípade má manžel, ktorý na majetok prispel svojimi výlučnými prostriedkami právo pri vyporiadaní žiadať o zohľadnenie tejto sumy ako pohľadávky voči majetku v BSM. Teda každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho oddeleného majetku vynaložil na spoločný majetok, a je povinný uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku manželov vynaložilo na jeho oddelený (samostatný) majetok.

Do BSM patria okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí nadobudnutých počas trvania manželstva za prostriedky patriace do BSM aj: príjmy a úspory z pracovného alebo iného obdobného pomeru; príjmy z podnikania; príjmy zo sociálneho poistenia; výhry z lotérií; výherných vkladných knižiek; plnenia z poistnej zmluvy; plnenia vyplatené z titulu náhrady škody; obchodný podiel; pohľadávky spoločného majetku; dlhy, ak vznikli manželom spoločne, ako aj prírastky (napr. úroky, zhodnotenie veci…). Pri všetkých príjmoch manželov platí zásada, že príjem sa stane predmetom BSM, až keď ho oprávnený manžel prevzal (nárok na vyplatenie príjmu nepatrí do BSM).

Čo nepatrí do BSM ?

  • Veci nadobudnuté dedením alebo darovaním – v prípade odkázania veci obom manželom táto vec bude v ich podielovom spoluvlastníctve, nikdy nie v BSM,
  • majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov ešte pred uzavretím manželstva,
  • bolestné, ako aj náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov,
  • veci vrátené v reštitúcií do výlučného vlastníctva jedného z manželov,
  • autorské diela vytvorené jedným z manželov – výnosy a odmeny za ne však patria do BSM za podmienky, že boli manželovi vyplatené počas trvania BSM,
  • veci získané transformáciou výlučného majetku jedného z manželov – napríklad manžel zdedí 100.000,-€, za ktoré následne kúpi trojizbový byt v rovnakej hodnote; v prípade, že by tento byt kúpil za 110.000,-€ už by patril do BSM, nakoľko sa na jeho získanie použili aj prostriedky patriace do BSM. Tento manžel by mal potom právo žiadať pri vyporiadaní sumu 100.000,-€ , ktorú vynaložil na spoločný majetok zo svojho výlučného majetku.,
  • veci získané trestným činom alebo z odmeny zaň,
  • veci slúžiace na výkon povolania výlučne len jednému z manželov alebo na výkon podnikania výlučne len jedného z manželov ako fyzickej osoby podnikateľa (SZČO) – v prípade, že takúto vec, napr. auto slúžiace na podnikanie použije aspoň jedenkrát na iné účely – napr. na dovolenku s rodinou, už nepôjde o vec slúžiacu výlučne na výkon povolania jedného z manželov,
  • veci slúžiace osobnej potrebe len jedného z manželov – napríklad oblečenie, kozmetika, šperky.

Pokiaľ riešite podobný problém, naša advokátska kancelária Vám rada pomôže pri určovaní masy BSM, výpočte podielov na BSM ako aj s prípravou dohody o vyporiadaní BSM prípadne s prípravou a podaním žaloby o vyporiadanie BSM a rada Vám poskytne komplexné právne poradenstvo vo Vašej veci. Neváhajte nás preto kontaktovať na e-mailovej adrese:jfrastacka@gkg.sk.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk