+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
II. časť: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov:  Modifikácie BSM

II. časť: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Modifikácie BSM

Mgr. Jana Fraštacká
Advokátsky koncipient
13. Apríl 2018

V jednom z predchádzajúcich článkov sme sa venovali otázke vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako aj otázke, čo do BSM patrí a čo nie. V nasledujúcom článku zameriame svoju pozornosť na možnosti modifikácie, teda úpravy BSM počas trvania manželstva.

Môžem na Slovensku platne uzatvoriť predmanželskú zmluvu?

Nie, v prípade jej uzatvorenia by bola považovaná za neplatnú. Manželia uzatvárajúci manželstvo podľa slovenského práva nemôžu zabrániť vzniku BSM, ale môžu ho v zákonnom rámci modifikovať dohodou vo forme notárskej zápisnice podľa ustanovení § 143a ods. 3 zákona č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník.Takýmto spôsobom môžu:

  • zúžiť alebo rozšíriť zákonný rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • upraviť pravidlá správy spoločného majetku,
  • vyhradiť vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva.

Dohoda o rozšírení / zúžení BSM

Jednou z možností modifikácie BSM je dohoda o rozšírení alebo zúžení rozsahu BSM. Manželia tak môžu do spoločného majetku zahrnúť aj veci, ktoré tam zo zákona nepatria, alebo sa naopak môžu dohodnúť, že veci ktoré by podľa zákona do BSM patrili, z neho budú vyňaté. Napríklad pri rozšírení BSM sa môžu rozhodnúť, že do BSM zahrnú dedičstvo alebo dary, či ďalšie veci, ktoré tvoria výnimku a do masy BSM nespadajú. Naopak, pri dohode o zúžení BSM možno rozsah majetku patriaceho do BSM zúžiť o druhovo určené veci. Napríklad o prírastky a plody vecí patriacich do výlučného vlastníctva len jedného z manželov, či o ďalšie veci, ktoré by inak podľa zákona tvorili majetok patriaci do BSM.

Dohoda o správe spoločného majetku

Táto dohoda môže spočívať v rozhodnutí manželov, že budú spravovať majetok spoločne alebo naopak, že majetok bude spravovať len jeden z nich. Ak sa manželia rozhodnú spravovať majetok spoločne, musia konať spoločne. Na akýkoľvek právny úkon v súvislosti so správou spoločného majetku sa v takom prípade vyžaduje súhlas oboch manželov. V prípade existencie takejto dohody je však podstatný aj jej rozsah. Teda skutočnosť, či sa táto dohoda vzťahuje na správu celého majetku v BSM alebo len na určitú časť. Manželia sa môžu dohodnúť aj na tom, že spoločný majetok bude spravovať len jeden z nich. Z dôvodu ochrany práv druhého manžela mu zákon priznáva právo uplatniť námietku relatívnej neplatnosti právneho úkonu podľa § 145 ods. 1 Občianskeho zákona. V situácií, ak by takto poverený manžel nevykonával správu riadne a zároveň by odmietal uzavrieť novú dohodu, ktorou by sa predchádzajúca rušila, je možné nahradiť jeho prejav vôle rozhodnutím súdu.\

Dohoda o vzniku BSM ku dňu zániku manželstva

V zmysle uvedenej dohody sa všetok majetok, ktorý manželia za trvania manželstva nadobudli, stáva súčasťou BSM až odo dňa zániku manželstva. Dovtedy je majetok vo výlučnom vlastníctve každého manžela. BSM teda nevzniká uzavretím manželstva, ale až jeho zánikom. Po uzavretí manželstva si teda obaja manželia ponechávajú svoj majetok, do ktorého aj po vzniku manželstva budú patriť všetky veci, ktoré by inak patrili do BSM. Pri veciach nadobudnutých z prostriedkov oboch manželov sa buď dohodnú, komu bude patriť výlučné vlastnícke právo k veci alebo sa táto vec stane súčasťou ich podielového spoluvlastníctva. V podielovom spoluvlastníctve budú aj všetky ostatné veci, ktoré ku dňu zániku manželstva reálne vlastní ktorýkoľvek z manželov, a ktoré by v prípade neuzatvorenia predmetnej dohody patrili do masy BSM.

K uvedenej dohode je potrebné uviesť, že aj táto dohoda sa môže uzavrieť len po vzniku manželstva, nie pred ním a až odo dňa účinnosti dohody sa začne meniť rozsah výlučného majetku každého z manželov. Veci, ktoré do uzavretia tejto dohody tvorili BSM sa tak musia vyporiadať.

Aké sú pravidlá uzatvorenia jednej z vyššie uvedených modifikačných dohôd?

Modifikačné dohody môžu vznikať len medzi manželmi, nie je preto možné ich uzatvorenie pred vznikom manželstva. Tieto dohody nemôžu meniť už existujúce vlastnícke vzťahy, preto môžu byť uzatvorené len do budúcnosti. Samotná modifikačná dohoda teda nie je sama o sebe právnym titulom pre zmenu vlastníckych vzťahov manželov založených pred jej uzavretím.

V praxi to znamená, že v prípade ak predmetná nehnuteľnosť už je vo vlastníctve jedného z manželov, alebo ak patrí do BSM, nie je možné ju prostredníctvom dohody o rozšírení resp. zúžení BSM dodatočne zahrnúť do masy BSM alebo ju naopak vyňať z BSM. Takúto dohodu je teda možné uzatvoriť len pred nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti a túto nehnuteľnosť je potrebné v takejto dohode dostatočne identifikovať. V prípade, ak je predmetom dohody nehnuteľnosť, jej platnosť sa viaže na rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností a nie na okamih jej uzatvorenia!

Ďalšou podmienkou platnosti modifikačných dohôd je ich forma. Modifikačné dohody môžu byť uzatvorené len vo forme notárskej zápisnice, inak sú neplatné. V prípade uzatvorenie jednej z modifikačných dohôd je navyše potrebné, aby o jej existencií bola upovedomená aj tretia strana, inak sa na je existenciu neprihliada.

Môžem platne uzatvorenú modifikačnú dohodu meniť?

Občiansky zákonník v tejto otázke mlčí. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o súkromnoprávny vzťah vyznačujúci sa autonómiou vôle ako aj zásadou zmluvnej slobody, zastávame názor, že takéto dohody je možné časom meniť.

Tieto zmeny sa však môžu týkať len majetku, ktorý ešte len bude nadobudnutý!

Pokiaľ riešite podobný problém, naša advokátska kancelária Vám rada pomôže pri koncipovaní akejkoľvek z vyššie uvedených modifikačných dohôd a rada Vám poskytne komplexné právne poradenstvo vo Vašej veci. Neváhajte nás preto kontaktovať na e-mailovej adrese: jfrastacka@gkg.sk.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk