+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Legislatívne novinky – otcovská dovolenka

Legislatívne novinky – otcovská dovolenka

JUDr. Erika Hlinková
Advokátsky koncipient
6. Október 2022

Dňa 4. októbra 2022 bol v parlamente schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe ktorého sa do nášho právneho poriadku zavádza nárok čerstvých otcov na tzv. otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa.

Novela zákona predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Právo na platenú otcovskú dovolenku prispeje k osobnej zaangažovanosti otcov v popôrodnej starostlivosti o novonarodené dieťa a posilní väzby medzi dieťaťom, matkou a otcom v bezprostrednom období po narodení dieťaťa.

Podľa 81 ods. 1 písm. e) novelizovaného Zákonníka práce otcovi patrí nárok na dávku v rozsahu 2 týždňov (14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

Z hľadiska Zákonníka práce pôjde pre zamestnávateľa o neplatené voľno zamestnanca, ktoré však bude kompenzovať tzv. otcovská dávka pre otca zo Sociálnej poisťovne ako druh „materského“. Prekážkou tohto nároku nebude poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa.

Otec dieťaťa, ktorý si ako iný poistenec uplatní nárok na „otcovské“, musí splniť nasledovné podmienky nároku na materské a jeho výplatu:

  1. existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od ktorého si uplatňuje nárok na „otcovské“,
  2. starostlivosť o dieťa,
  3. získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na „otcovské“ (do splnenia podmienky 270 dní nemocenského poistenia je možné započítať aj predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného iného nemocenského poistenia spadajúceho do sledovaného obdobia),
  4. v prípade zamestnanca je potrebná absencia príjmu,
  5. SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí splniť aj podmienku zaplatenia poistného včas a v správnej výške..

Výška dávky „otcovské“ je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu poistenca. To znamená, že v prípade, ak priemerná mzda otca za celý rok 2021 bola 1 751 eur mesačne, tak denná výška materského (aj „otcovského“) v roku 2022 predstavuje sumu 43,17540000 eura. Priemerná výška dávky v roku 2022 za 14 dní bude podľa Sociálnej poisťovne predstavovať sumu vo výške 604,50 €.

 Nárok na novú dávku si otec dieťaťa uplatní prostredníctvom Žiadosti iného poistenca o materské, ktorá bude od 1. novembra 2022 k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie poberania materského otcom môže rozdeliť na dve samostatné obdobia poberania materského. To znamená, že po narodení dieťaťa, si bude môcť otec požiadať o dávku v trvaní maximálne dvoch týždňov a o zvyšok si môže požiadať neskôr. Toto obdobie 2 týždňov sa započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má otec (pri starostlivosti o jedno dieťa) nárok na materské aj v súčasnosti (resp. 31 týždňov ak ide o osamelého muža alebo v trvaní 37 týždňov, ak sa jedná o dve alebo viac detí).

Novela Zákonníka práce tiež rieši viaceré ďalšie oblasti zosúlaďovania rodinného a pracovného života a zvýšenia predvídateľnosti vykonávania práce.

Novela nadobudne účinnosť po podpise prezidentkou Slovenskej republiky a zverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky  ku dňu 1.11.2022.

 

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v súvislosti s rodinnoprávnymi vecami vrátane práva sociálneho zabezpečenia. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si s nami bezplatnú úvodnú konzultáciu.

 

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk