+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Náhradné výživné

Náhradné výživné

JUDr. Erika Hlinková
Advokátsky koncipient
3. Október 2022

Od 1. januára 2022 vstúpila do účinnosti novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov. Podľa nových pravidiel nastavených zákonodarcom je proces získania náhradného výživného po novom jednoduchší, rýchlejší a najmä dostupnejší pre všetky deti, ktorých rodičia si riadne neplnia svoju vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu zo súdneho rozhodnutia.

Do novely zákona bolo vybavovanie náhradného výživného pre deti zdĺhavé, komplikované a priznanie nároku často aj neisté. Sitom zákona prechádzali len nízkopríjmoví rodičia, ktorým po predlžení množstva potvrdení a príloh mohlo byť priznané výživné v maximálnej obmedzenej výške, ktorá často nezodpovedala odôvodneným potrebám dieťaťa.

Po novom má nárok na náhradné výživné každé dieťa, bez ohľadu na príjem svojho rodiča a osôb s nimi žijúcimi v spoločnej domácnosti, a to v rozsahu v akom vyživovaciu povinnosť určil súd vo vykonateľnom súdnom rozhodnutí.

 

Aký je postup?

 Podmienky získania náhradného výživného sú upravené v § 2 zákona č. 201/2008 Z. z. Zoznam povinných príloh je upravený v § 11 ods. 5 zákona č. 201/2008 Z. z (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/201/20220701.html

  1. V prvom rade je nevyhnutné mať vykonateľné súdne rozhodnutie o výživnom. Súdne rozhodnutie vydá miestne príslušný súd maloletého dieťaťa spravidla na návrh rodiča.
  2. Za ďalšie je potrebné podať exekučnému súdu návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. Pridelený súdny exekútor následne na žiadosť rodiča vystaví potvrdenie o tejto skutočnosti, ktoré sa obligatórne prikladá k žiadosti o náhradné výživné.
  3. Následne oprávnený rodič vypíše žiadosť o náhradné výživné, pripojí k nej všetky zákonom požadované prílohy a doručí ju príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý o žiadosti rozhodne. Nárok na náhradné výživné vzniká odo dňa podania žiadosti a vypláca sa preddavkovo mesačne pozadu.

 

Dodávame, že poberateľ náhradného výživného je pod hrozbou sankcie povinný plniť si povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o náhradnom výživnom, najmä úradu oznamovať všetky dôležité zmeny v súvislosti s poberaním náhradného výživného.

 

ZIADOST_o_NV

Poucenie_nahradne_vyzivne

 

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v súvislosti s priznaním a vymáhaním výživného. V prípade záujmu o prípravu návrhu na určenie výživného, resp. návrhu na vykonanie exekúcie na vymáhanie výživného a uplatnením náhradného výživného nás neváhajte kontaktovať.

 

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk