+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Oficiálne stanovisko advokátskej kancelárie k reportáži Pavla Fejéra  zo dňa 18.3.2020 a k „tlačovej besede“ Ing. Beáty Janočkovej – vymazanej matky zo dňa 30.4.2020

Oficiálne stanovisko advokátskej kancelárie k reportáži Pavla Fejéra zo dňa 18.3.2020 a k „tlačovej besede“ Ing. Beáty Janočkovej – vymazanej matky zo dňa 30.4.2020

Oficiálne stanovisko advokátskej kancelárie k reportáži Pavla Fejéra zo dňa 18.3.2020 a k „tlačovej besede“ Ing. Beáty Janočkovej – vymazanej matky zo dňa 30.4.2020
7. Máj 2020

V nadväznosti na pretrvávajúcu diskreditačnú kampaň vedenú proti našej advokátskej kancelárii niektorými rodičmi – protistranami v „živých“ súdnych konaniach, a to za aktívnej asistencie Nadácie Zastavme korupciu, uvádzame k medializovaným informáciám nasledovné:

Dňa 18.3.2020 bol vo videách denníka SME zverejnený nový diel relácie Cez čiaru s názvom „Chráni Viera Tomanová práva detí? Zisťoval Pavol Fejér.“ Reportáž sa zameriavala na spochybnenie inštitúcie Úradu komisára pre deti a zároveň priamo nadväzovala na neobjektívne a nepravdivé reportáže autoriek X. Makarovej a K. Jánošíkovej z jesene 2019, ktoré sa dotýkajú aj našej kancelárie.

K tvrdeniam autoriek v predmetných reportážach sme sa už vyjadrili v Oficiálnom stanovisku advokátskej kancelárie k medializácii v denníku SME. Pavol Fejér v relácii Cez čiaru nadväzuje na doslova konšpiračné teórie týchto dvoch autoriek vo veci údajných podozrivých prepojení osôb v poručenských sporoch a opäť tak bez akýchkoľvek relevantných dôkazov spája inštitúcie, témy a mená, ktoré spolu nijako nesúvisia, pravdepodobne pri pokračujúcej snahe o vytvorenie bulvárnej senzácie pod hlavičkou Nadácie Zastavme korupciu.

V nadväznosti na uvedené sa naša advokátska kancelária dôrazne ohradzuje voči verejne prezentovaných difamačným tvrdeniam a domnienkam Pavla Fejéra, ktoré účelovo vzbudzujú závery o prepojenosti našej advokátskej kancelárie s Úradom komisára pre deti.

Domnievame sa, že táto reportáž bola vyrobená na objednávku konkrétnej osoby alebo konkrétnej skupiny ľudí, ktorá sa dlhodobo snaží cez internet a rôzne sociálne siete, prípadne teatrálne tlačovky vyvíjať mediálny tlak v prospech svojho súkromného súdneho sporu.

Jedným z týchto rodičov je bezpochyby aj pani Ing. Beáta Janočková, ktorá vystupovala už v reportáži p. Jánošíkovej zo dňa 17.10.2019. Dôvodne sa preto domnievame, že medzi Nadáciou zastavme korupciu a pani Ing. Janočkovou je veľmi intenzívna a úzka spolupráca.

Na „tlačovej besede“ zo dňa 30.4.2020 zvolanej práve pani Janočkovou táto ďalej šírila nepravdivé informácie prezentované Nadáciou Zastavme korupciu v predmetnej reportáži. Poukazujeme predovšetkým na rovnakú až identickú rétoriku a pasáže ohľadom celospoločenských problémov s korupciou v poručenskej agende – rovnako menujú konkrétnych advokátov, sudcov, znalcov, kolíznych opatrovníkov. Tento „verejný záujem“, ktorý p. Janočková v úvode deklarovala, pritom neskôr svojim výstupom priamo poprela, keď znova skončila pri sebaprezentácii svojej osoby a svojho prebiehajúceho súdneho konania, ako diskreditácii osôb zúčastnených na svojom konaní aktuálne pred odvolacím súdom.

Zo strany p. Janočkovej nejde o nič iné ako o snahu mediálne ovplyvniť vlastnú kauzu a navodiť dojem, že všetky zúčastnené osoby na jej konaní sú skorumpované, podplatené a konajú len v záujme otca.

Na uvedené zneužíva už druhý krát tú istú tému, a to opäť prostredníctvom Nadácie Zastavme korupciu. Na tomto mieste je tiež potrebné povedať, že matka sa snaží vyvolať dojem, že právny zástupca otca a otec ovplyvnili súdny proces a jeho výsledok. Ako to však v skutočnosti bolo? Táto Janočkovej opakovane prezentovaná konštrukcia má však zásadný nedostatok a to, že

  1. matka bola tá, ktorá sama navrhla a žiadala vstup komisárky pre deti do jej konania
  2. matka bola tá, ktorá sama navrhla a žiadala vstup prokurátora do konania
  3. matka bola tá, ktorá sama navrhla a žiadala vstup znalca do jej konania
  4. matka bola tá, ktorá sama navrhla a žiadala intervenciu psychológa pre rodičov, súd nariadil psychologické poradenstvo, ktorého sa otec zúčastnil, matka však ani na 3 predvolania psychologičky sa nedostavila a intervenciu psychológa odmietla
  5. Matka navrhla vykonať znalecké dokazovanie a žiadala ustanoviť mimobratislavského znalca – aj v tomto jej súd vyhovel a ustanovil znalca z Prievidze, ktorého teraz namieta, pretože navrhol zveriť dieťa otcovi.

V tejto veci ďalej uvádzame, že všetky uvedené osoby, ktoré vstúpili do konania na základe návrhu a žiadosti Janočkovej a rovnako tak aj kolízna opatrovníčka, na základe vykonaného dokazovania navrhli, aby súd dieťa zveril do výchovy otcovi, nie matke Janočkovej.

Naša advokátska kancelária nenavrhovala ani u žiadneho z ďalších, na sociálnych sieťach aktívnych rodičov vstup prokuratúry či komisárky pre deti do konania, ako to je účelovo prezentované. Obviňovať našu kanceláriu z akéhosi „spojenectva“ s p. Tomanovou je  nevhodné. Naša kancelária za celé funkčné obdobie p. Tomanovej navrhla pribratie komisárky do konania po dôkladnom zvážení a na základe požiadavky klienta len v 3 prípadoch z desiatok zastupovaných právnych vecí, pričom ani v jednom prípade nešlo o konanie s dotknutými rodičmi.

V uvedenej reportáži zaznelo aj obvinenie z akéhosi kontaktu našej kancelárie na MS SR a ESĽP.

K tomuto uvádzame, že naša kancelária podala niekoľko sťažností na MS SR adresovaných  Sekcii dohľadu, pričom väčšina z nich bola odmietnutá ako nedôvodná a len málo z nich (v úplne iných ako poručenských veciach) bolo vybavených ako dôvodných (týkali sa evidentných prieťahov v konaní a nesprávneho postupu znalca pri stanovovaní hodnoty nehnuteľnosti).

Čo sa týka ESĽP, sťažnosti podávané našou kanceláriou na tento medzinárodný súdny orgán boli odmietnuté ESĽP ako neprijateľné bez ich oznámenia vláde SR. Na tento medzinárodný orgán sa naša kancelária obracia minimálne a nešpecializuje sa na tento druh konania. Rovnako to platí o zastupovaní pred Ústavným súdom SR.

Záverom súhrnne uvádzame, že „reportáž“ Fejéra bola celkom zjavne cielená na diskreditáciu našej kancelárie, Úradu komisára pre deti a komisárku Vieru Tomanovú, pričom zazneli mená aj ďalších zrejme niekomu „nepohodlných“ znalcov, opatrovníkov, sudcov a iných ľudí.

Uvedené považujeme za koordinovaný postup niektorých osôb, vrátane Janočkovej a ďalších „vymazaných rodičov“ s jasným cieľom diskreditácie pre ňu nepohodlných osôb v konaní, sebaprezentácie svojej osoby a ovplyvňovania súdov v predmetných veciach.

Nebezpečenstvo podobných reportáží zo strany Nadácie Zastavme korupciu nie je len v tom, že celkom zrejme diskredituje osoby a krivo ich obviňuje bez dôkazu, ale predovšetkým dáva návod do budúcnosti, ako si prostredníctvom médií zabezpečiť lepšiu pozíciu či už v súdnych sporoch, obchodných rokovaniach, alebo iných aspektoch spoločenského života a ako účelovým mediálnym tlakom pôsobiť na dotknuté osoby a orgány verejnej moci hrozbou verejného mediálneho lynču a s tým spojeného reputačného rizika.

Čo sa týka domnienok podsúvaných verejnosti  reportážou vo vzťahu k  novele CMP k obnove konania (pred tým opakovane prezentovaných aj bývalou poslankyňou NR SR Natáliou Blahovou) dodávame, že nebola vypracovaná a prijatá na objednávku žiadneho rodiča, ako sa snaží autor opakovane podsúvať. Konkrétny rodič, o ktorom je v tejto súvislosti reč, žalobu na obnovu konania nikdy nepodal – nakoľko už v čase, kedy bola novela prijímaná, z procesných dôvodov ani nemohol. Autor uvedené podsúva verejnosti opäť bez znalosti témy, dôkazov a bez preverenia základných faktov.

Čo sa týka ďalších Fejérom v reportáži tvrdených skutočností na tomto mieste len dodávame, že naša advokátska kancelária často zastupuje predovšetkým matky (aj otcov) v hmotnej núdzi, ktoré sa na nás obracajú buď priamo alebo cez Centrum právnej pomoci a tiež nie zriedka po vyhodnotení sociálnej situácie rodiča tomuto poskytujeme v ťažkej životnej situácii právne poradenstvo bezplatne.

 

 

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk