+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Príspevok na výživu rozvedeného manžela
22. Október 2018

Mám nárok na finančné zabezpečenie od bývalého manžela aj po rozvode manželstva? Čo v prípade, ak nie som schopná samostatne sa živiť a bezprostredne po rozvode manželstva potrebujem pomoc?               Zo zákona vyplýva, že po zániku manželstva dochádza súbežne aj ku zániku vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Nemusí tomu však byť vždy tak. V niektorých prípadoch má […]

Mám nárok na finančné zabezpečenie od bývalého manžela aj po rozvode manželstva? Čo v prípade, ak nie som schopná samostatne sa živiť a bezprostredne po rozvode manželstva potrebujem pomoc?

 

            Zo zákona vyplýva, že po zániku manželstva dochádza súbežne aj ku zániku vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Nemusí tomu však byť vždy tak. V niektorých prípadoch má aj rozvedený manžel nárok na tzv. primeranú výživu. Pod primeranou výživou možno rozumieť napríklad pokrytie nákladov na stravovanie, na uspokojovanie nevyhnutných potrieb spojených s vekom, zdravotným stavom alebo spôsobom života.

 

Kto má právo na príspevok na výživu rozvedeného manžela?

Právo prislúcha tomu z manželov, ktorý nie je schopný sám sa živiť, pričom môže ísť o ktoréhokoľvek z rozvedených manželov. V súdnom konaní sa následne skúma dôvod neschopnosti postarať sa o seba po rozvode manželstva. Dôvody môžu byť rozličné, napríklad rozvedená manželka sa stará o maloleté deti a z toho dôvodu nemôže chodiť do práce alebo u starších ľudí to môžu byť zdravotné dôvody.

 

Kedy mi vzniká nárok na výživu rozvedeného manžela?

            Najskôr dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva s tým, že sa jedná o návrhové konanie a teda ak rozvedený manžel o výživné nepožiada, toto mu priznané nebude. Výživné sa priznáva najskôr odo dňa podania návrhu na súd, v čoho dôsledku nie je možné žiadať o zročné výživné, ako je tomu v prípade maloletých detí, ktoré sú svojou výživou priamo odkázané na rodičov, ako ich zákonných zástupcov.

 

Na akú dlhú dobu možno priznať príspevok na rozvedeného manžela?

Príspevok možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode.

 

Kedy právo na poskytnutie príspevku na rozvedeného manžela zaniká?       

            Právo zanikne z viacerých dôvodov: V prvom rade je tomu tak, ak rozvedený manžel bude znovu schopný sám sa živiť, v druhom prípade, ak rozvedený manžel, ktorému je príspevok poskytovaný, uzavrie nové manželstvo, keďže v tomto prípade vzniká nová vzájomná vyživovacia povinnosť medzi novými manželmi alebo následne smrťou manžela, ktorý poskytuje príspevok na výživu rozvedenému manželovi, keďže vyživovacia povinnosť neprechádza na dedičov, prípadne v poslednom rade, ak aj druhý z rozvedených manželov stratí schopnosť sám sa živiť.  Za účelom platného zrušenia vyživovacej povinnosti je potrebné podať návrh na súd.

 

V oblasti rodinného práva sa  špecializujeme nielen na maloleté deti aj na pomoc ich rodičom prípadne rozvedeným manželov, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii. V takýchto prípadoch poskytneme klientovi kvalifikovanú právnu ochranu, profesionálne právne poradenstvo rovnako aj pomoc a súčinnosť pri riešení jeho individuálneho problému. Neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: kabsolonova@gkg.sk

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk