+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Určenie otcovstva

Určenie otcovstva

Určenie otcovstva
18. Január 2018

V súčasnosti sa vyskytuje čoraz viac prípadov, kedy nie je celkom zrejmé a isté, kto je skutočným otcom maloletého dieťaťa. Matky si neuvedomujú, že nielenže dieťa ochudobňujú o možnosť spoznať vlastného otca, ale aj o možnosť získať isté finančné zabezpečenie pre dieťa do budúcnosti.

Otec má neistejšie postavenie ako samotná matka a pochybnosti o tom, že je rodičom dieťaťa sú častejšie. Pre prípady nejasností v určení osoby otca, prináša zákon o rodine tri vyvrátiteľné právne domnienky. Pod vyvrátiteľnosťou sa rozumie, že vo vzťahu ku každej domnienke sa pripúšťa istý dôkaz opaku. Určiť otcovstvo možno len subsidiárne podľa jednotlivých domnienok, pričom až keď nie je možné postupovať podľa jednej je následne možné pristúpiť k ďalšej.

Prvou vyvrátiteľnou právnou domnienkou je otcovstvo manžela matky. Zákon predpokladá, že ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia 300 dní po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Teda v prípade, že sa matke narodí dieťa do 300 dní od rozvodu manželstva bude sa za otca dieťaťa považovať bývalý manžel matky. Výnimkou je len tá situácia, keby sa matka znovu vydala a v takom prípade by sa za manžela považoval neskorší manžel matky dieťaťa.

Druhou vyvrátiteľnou právnou domnienkou je otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené buď pred matričným úradom alebo priamo pred súdom. Pričom v ojedinelých prípadoch sa nevyžaduje vyhlásenie matky, napríklad ak tá trpí duševnou poruchou.

Treťou vyvrátiteľnou právnou domnienkou je otcovstvo určené rozhodnutím súdu. Jedná sa o poslednú domnienku, ktorá prichádza do úvahy vtedy, ak je vylúčený postup podľa prvej a druhej domnienky. V zmysle zákona sa potom za otca považuje muž, ktorý sa s matkou dieťaťa intímne stýkal v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 dní a viac ako 300 dní a súčasne neexistujú závažné okolnosti, ktoré by jeho otcovstvo vylučovali. V tomto prípade je potrebné podať návrh na súd. Ten môže podať dieťa, matka alebo muž, ktorý si myslí, že je otcom dieťaťa.

Pokiaľ máte podobný problém, naša advokátska kancelária Vám pripraví návrh na určenie otcovstva alebo Vám poradí ako postupovať v prípade určenia otcovstva súhlasným vyhlásením či naopak ako postupovať v prípade zapretia otcovstva a rada Vám poskytne komplexné práve poradenstvo v rodinnoprávnej veci. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adresu: kabsolonova@gkg.sk.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk