+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR
7. November 2018

Odo dňa 1.1.2018 vstúpila do účinnosti prijatím zákona č. 52/2018 Z. z. novela, v zmysle ktorej vznikla právnickým osobám povinnosť zapísať do ORSR aj tzv. konečného užívateľa výhod („KÚV“).

Odo dňa 1.1.2018 vstúpila do účinnosti prijatím zákona č. 52/2018 Z. z. novela, v zmysle ktorej vznikla právnickým osobám povinnosť zapísať do ORSR aj tzv. konečného užívateľa výhod („KÚV“). Údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré budú zapísané v ORSR sa nezverejňujú.

 

Kto je konečným užívateľom výhod?

           

Podľa ustanovenia § 6a písm. a) zák. č. 297/2008  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je ním:

  1. každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku,
  2. každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

 

Právnická osoba je konečným užívateľom výhod, ak:

 

– má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

 

– má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

 

– ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

 

– má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,“

 

Návrh na zápis konečného užívateľa výhod sa podáva na predpísanom formulári, ktorý tvorí prílohu vyhlášky č. 25/2004 Z. z., ktorá bola novelizovaná vyhláškou č. 178/2018 Z. z.. Predmetný formulár je dostupný aj na stránke MV SR – http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx . Povinnosť zapísať tzv. konečného užívateľa výhod sa nevzťahuje len na právnické osoby zapísané v ORSR, ale aj na neziskové organizácie či napríklad neziskové fondy s tým, že zákonodarca upozorňuje na to, že samotný zápis do ORSR nenahrádza povinnosť právnickej osoby vykonať zápis v prípade naplnenia podmienok súčasne aj do RVPS.

 

Evidenčná povinnosť sa podľa ustanovenia § 15e zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri vzťahuje na všetky právnické osoby za splnenia prvotných kritérií, a to nasledovne „Právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018, zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018 sú povinné do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018.“

 

Za predpokladu, že si zodpovedná osoba nesplní svoju povinnosť riadne a včas v zákonom predpísanej lehote, prípadne si povinnosť splní no uvedie nepravdivé údaje, môže jej byť uložená ako fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby sankcia až do výšky 3.310,- €.

 

V prípade otázok, resp. potreby zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR Vám poskytneme kvalifikovanú právnu ochranu, profesionálne právne poradenstvo rovnako aj pomoc a súčinnosť pri riešení individuálneho problému. Neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: kabsolonova@gkg.sk

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk