+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062
Zmena mena a priezviska

Zmena mena a priezviska

Zmena mena a priezviska
30. November 2018

Kedy si môžem zmeniť meno alebo priezvisko? Potrebujem na to súhlas manžela, prípadne druhého rodiča maloletého dieťaťa? Akú formu má mať takáto žiadosť a kam a komu ju adresovať?   Rozlišujeme dve kategórie zmien mena alebo priezviska: zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie, zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu.   Zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie: […]

Kedy si môžem zmeniť meno alebo priezvisko? Potrebujem na to súhlas manžela, prípadne druhého rodiča maloletého dieťaťa? Akú formu má mať takáto žiadosť a kam a komu ju adresovať?

 

Rozlišujeme dve kategórie zmien mena alebo priezviska:

 1. zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie,
 2. zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu.

 

Zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie:

 • sú bez poplatku a robia sa priamo na matričnom úrade, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana SR, a to na základe jeho písomného vyhlásenia.

Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu

 1. cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,
 2. mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 3. mena z dôvodu zmeny pohlavia.

 

Ďalej povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska:

 1. po rozvode manželstva (do 3 mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode),
 2. po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk,
 3. spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania,
 4. spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny,
 5. dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 6. z dôvodu zmeny pohlavia,
 7. maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,
 8. maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.

 

Zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu:

 • ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

 

Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak ide o zmenu priezviska:

 1. manželov, ktorí majú spoločné priezvisko na iné spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 2. jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 3. jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,
 4. jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím manželstva,
 5. jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí je ako prvé v poradí,
 6. jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko spoločné,
 7. jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko doterajšie.

 

Na povolenie zmeny je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava.

 

            Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, osoby, dátum a miesto uzavretia manželstva, miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike, miesto posledného trvalého pobytu v SR alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine, meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,  meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby, údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka, odôvodnenie žiadosti.

K žiadosti je potrebné predložiť originál alebo osvedčenú kópiu rodného listu, sobášneho listu, prípadne právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, občiansky preukaz, iný doklad totožnosti, doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky, verejnú listinu alebo doklad o štátnom občianstve iného štátu.

V takýchto prípadoch poskytneme klientovi kvalifikovanú právnu ochranu, profesionálne právne poradenstvo rovnako aj pomoc a súčinnosť pri riešení jeho individuálneho problému. Neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: kabsolonova@gkg.sk

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk