+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie má nesporne mnoho výhod oproti vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom tzv. vymáhačských spoločností.

Za vymáhanie pohľadávky prostredníctvom našej advokátskej kancelárie v prípade úspešného vymoženia pohľadávky prostredníctvom súdu neplatí klient v podstate nič. V takom prípade by bol následne za neho povinný všetko uhradiť dlžník /trovy súdneho konania – všetky hotové výdavky, ušlý zárobok, súdny poplatok, prípadné znalecké dokazovanie, svedočné, ako aj samotnú odmenu advokáta za zastupovanie klienta na súde/.

Vymáhanie pohľadávok naša advokátska kancelária realizuje bez nároku na preddavky na odmenu. Výška pohľadávky nie je podstatná, nakoľko aj drobné pohľadávky sú pohľadávkami a môžu v konečnom dôsledku pre klienta predstavovať problém.

Po prevzatí právneho zastúpenia našou advokátskou kanceláriou a po prevzatí všetkej potrebnej dokumentácie týkajúcej sa vymáhanej pohľadávky, promptne pristupujeme k vymáhaniu pohľadávky. Budeme Vás zastupovať pri mimosúdnom, súdnom a následne aj pri exekučnom vymáhaní pohľadávky.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávky

Po dohode s klientom môžeme pred súdnym vymáhaním pohľadávky pristúpiť aj k mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávky. Dlžníkovi zašleme pod hlavičkou našej advokátskej kancelárie upomienku pred žalobou s výzvou na úhradu dlžnej sumy do niekoľkých dní, s tým, že ho upozorníme na možné právne následky jej neuhradenia v stanovenom termíne. Podotýkame, že zasielanie upomienok a výziev dlžníkovi je len klientovou dobrou vôľou a ústretovým krokom voči dlžníkovi. Žiaden zákon nikoho nezaväzuje po lehote splatnosti upomínať a vyzývať dlžníkov na úhradu ich záväzkov. Avšak zo skúseností vieme, že na predmetné upomienky /pod hlavičkou advokátskej kancelárie/ dlžníci často reagujú uhradením predmetnej pohľadávky na účet advokáta. V takomto prípade je predmetná suma obratom poukázaná na Váš účet. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok má svoju výhodu v tom, že je rýchle, i keď úspešné len cca z polovice. V tomto prípade však dlžníci nie sú povinní klientovi okrem dlžnej sumy a úrokov z omeškania uhradiť nič iné, t.j. ani služby advokáta. V takomto prípade uhradíte advokátovi odmenu len za jeden úkon právnej služby, a to vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny stanovenej vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Súdne vymáhanie pohľadávok

V prípade, že dlžník na nami poslanú upomienku nereflektoval do stanoveného termínu, alebo, ak na pokyn klienta pristúpime priamo k súdnemu vymáhaniu pohľadávky /ako veriteľ nie je klient žiadnym zákonom viazaný zasielať svojim dlžníkom žiadne výzvy alebo upomienky/, podávame na súd návrh na vydanie platobného rozkazu spolu s prílohami a tlačivom na vydanie platobného rozkazu. Ide o tzv. skrátené konanie, kde je súd povinný vydať platobný rozkaz do 10 dní odo dňa doručenia návrhu. V tomto prípade ste však povinný vopred uhradiť kolkovými známkami alebo do pokladne súdu návrhový poplatok predstavujúci 6 % z vymáhanej sumy /najmenej 16,50-€, najviac 16.596,50-€, v obchodných veciach najviac 33.193,50-€/. Súd na náš návrh vydá v skrátenom konaní platobný rozkaz, v ktorom zaviaže dlžníka na uhradenie istiny pohľadávky, úroku z omeškania a trov konania – klientom uhradeného návrhového poplatku, ako aj trov klientovho právneho zastúpenia. V prípade, ak dlžník proti predmetnému platobnému rozkazu nepodá odpor a pohľadávku uhradí na príkaz súdu, takéto vymáhanie pohľadávky nebude klienta stáť nič. V prípade, ak by ale dlžník podal odpor proti predmetnému platobnému rozkazu, bude nútený, ak chce aby sa súd jeho odporom zaoberal, uhradiť rovnaký návrhový poplatok ako Vy. Ak je pohľadávka klienta oprávnená, zo skúseností vieme, že dlžníci uhradia svoje záväzky po doručení platobného rozkazu a nezvyšujú si zbytočne náklady na súdne konanie. Totižto v prípade podania odporu a uhradenia poplatku za odpor, bude predmetná vec prejednaná v rámci riadneho súdneho konania /bude vytýčený termín pojednávania/ a v konečnom dôsledku bude musieť dlžník uhradiť to, na čo ho zaviazal už predchádzajúci platobný rozkaz, pričom jeho náklady sa zvýšia nielen o spomínaný súdny poplatok za odpor, ale aj za právne zastúpenie klienta advokátom na pojednávaniach.

Exekučné vymáhanie pohľadávky

V prípade, že dlžníci nerešpektujú ani súdne rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť /rozsudky, platobné rozkazy, uznesenia/, alebo disponujete exekučnou notárskou zápisnicou, pristúpime k spísaniu návrhu na vykonanie exekúcie. Naša advokátska kancelária spolupracuje s exekútorským úradom, ktorý má veľmi dobré výsledky pri vymáhaní pohľadávok a činnosť exekútora neustále monitorujeme aj my. V prípade úspešného vymoženia klientovej pohľadávky exekútorom, budú aj náklady klienta na exekúciu /návrhový poplatok, ako aj trovy právneho zastúpenia/ vymožené exekútorom priamo od klientovho dlžníka, t.j. koniec koncov klienta ani takéto vymáhanie pohľadávky nebude stáť nič.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk