+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Zmenkové právo

Špeciálnou právnou normou, ktorá zmenky upravuje, je Zákon zmenkový a šekový, ktorý bol v Zbierke zákonov zverejnený ako zákon č. 191/1950 Zb., nazývaný aj ako Zákon o zmenkách a šekoch. Napriek tomu, že je v platnosti viac ako polstoročie, bol dosiaľ len minimálne menený a novelizovaný.

Zmenka je cenný papier, je nositeľom práv a povinností, ktoré sú v nej zakotvené. Náležitosti zmenky sú presne predpísané a zakotvené zákonom. Čo i len malý nedostatok v náležitostiach môže spôsobiť neplatnosť, a to napríklad uvedenie času splatnosti alebo použitie slova v cudzom jazyku. Zmenka je abstraktný cenný papier, ktorý k právnej existencii nepotrebuje nič iné, len samú seba. Ide o sporný záväzok, čo znamená, že dlžník preukazuje námietky a práve na ňom je dôkazné bremeno. Vlastníkovi zmenky stačí iba zmenku predložiť.

Zmenka je cenným papierom na rad a prevádza sa rubopisom. Ak nemá byť prevoditeľná, musí byť na nej uvedené „nie na rad“ alebo iný ekvivalent. Rubopis má tiež svoje abstraktné účinky. Dlžník stráca voči novému vlastníkovi námietky z kauzálneho vzťahu.

Zmenky rozdeľujeme na vlastné, ide v podstate o dlžobný úpis a zároveň bezpodmienečný sľub. Na cudzie, kedy ide v podstate o príkaz, kedy výstavca prikazuje dlžníkovi – zmenečníkovi, aby zaplatil oprávnenému.

Musí mať písomnú formu, najlepšie je použiť formulár. Pri zmenkách si treba dať pozor, nakoľko každý podpis na zmenke zaväzuje. Ak nie sú na zmenke predpísané všeobecné náležitosti, je neplatná s výnimkou zákonnej fikcie (§2 dátum splatnosti).

V rámci súdneho konania platí koncentračná zásada, čo znamená, že námietky možno uplatniť len v rámci trojdňovej lehoty. Napríklad sa napadne platnosť zmenky a nie neplatnosť podpisu dlžníka. Takáto námietka neobstojí, lebo zmenka je platná, hoci podpis na nej platný nie je a na námietku neplatnosti podpisu neostal čas.

Bianko zmenka je neúplnou zmenkou, ktorej v dobe vystavenia chýba určitá náležitosť, avšak v čase vystavenia musí byť takáto listina vedome určená za zmenku. Musí byť na nej aspoň jeden podpis, spravidla podpis dlžníka. Sú používané ako zaisťovacie zmenky. Dlžník udelí vyplňovacie právo ako treba zmenku vyplniť. Nevyplnenú zmenku nemožno žalovať, lebo až úplná zmenka je nositeľom zmenkových práv a povinností. Ak nebola zmenka, ktorá bola pri vydaní neúplná, vyplnená tak, ako bolo dojednané, nemožno namietať majiteľovi zmenky, že tieto dojednania neboli dodržané, okrem prípadu, ak majiteľ nadobudol zmenku zlomyseľne, alebo sa pri nadobúdaní zmenky previnil hrubou nedbanlivosťou. Ak nebude dodržané vyplňovacie právo v zmysle dohody o vyplňovacom práve, nespôsobuje to neplatnosť zmenky, ale dlžník z takejto zmenky nie je povinný.

Ak bol text zmenky zmenený, sú tí, ktorí sa podpísali na zmenku po tejto zmene, zaviazaní podľa zmeneného textu; tí, ktorí sa podpísali prv, sú zaviazaní podľa textu pôvodného, ak zákon neustanovuje inak. Ak sa dlžník podpíše na zmenku pred výstavcom, podpisuje sa na zmenku neplatnú. Námietka mu obstojí.

Zmenečné ručenie – avalovanie

Ide o ručiteľskú doložku uvedenú na zmenke „ako ručiteľ“, „per aval“, „za koho ručím“ a podpis ručiteľa. V takomto prípade ide o úplnú ručiteľskú doložku. V praxi sa stretávame aj s neúplnými doložkami, kedy sa neuvedie za koho sa ručí. V takomto prípade je ručiteľ vždy zaviazaný za výstavcu. Každý podpis na líci zmenky zakladá zmenečné ručenie, ak nejde o podpis zmenečníka alebo vystaviteľa. Zároveň je treba povedať, že nejde o akcesorické ručenie, ale o abstraktný ručiteľský záväzok bez kauzality. Ručiteľ sa preto nemôže dovolávať kauzálnych námietok dlžníka, ale len vlastných kauzálnych námietok.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk