+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti je inštitút občianskeho práva upravený v Občianskom zákonníku /ďalej len „OZ“/. V zmysle § 11 OZ má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Uvedené hodnoty osobnosti sú v Občianskom zákonníku uvedené len príkladmo a občianskoprávna ochrana jednotlivých hodnôt osobnosti fyzickej osoby nie je obmedzená týmto demonštratívnym výpočtom, a preto je možné sem zaradiť aj právo na ochranu osobnej slobody, pseudonymu, rodinného života, svojej podoby, atď..

Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak je tak učinené na úradné účely na základe zákona.

Pri neoprávnenom zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby sa fyzická osoba môže domáhať:

  • a) upustenia od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti
  • b) odstránenia následkov týchto neoprávnených zásahov do jej osobnostných práv
  • c) primeraného zadosťučinenia /napríklad ospravedlnenia …/

Pokiaľ by sa však nezdalo postačujúce zadosťučinenie uvedené pod písmenom c), a to najmä preto, že by bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že sa pomerne často stretávame s mylnými názormi, že náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch je možné sa domáhať len v prípade značne zníženej dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti. Nie je to tak. Tento prípad je v § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka uvedený len demonštratívne. Domáhať sa náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch môže každá fyzická osoba, do ktorej osobnostných práv bolo neoprávnene zasiahnuté a ktorej s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti prípadu nie je postačujúce tzv. „primerané zadosťučinenie“. Napríklad náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch sa môže domáhať aj ten komu bolo neoprávneným zásahom zasiahnuté do jeho súkromia alebo rodinného života /usmrtením rodinného príslušníka/ a zadosťučinenie vo forme napríklad ospravedlnenia by zjavne nebolo postačujúce a dostatočné.

Ochrany osobnostných práv fyzickej osoby sa môže po jej smrti domáhať aj jej manžel/ka a deti, a ak ich niet, jej rodičia.

Príklad: Ak pri dopravnej nehode niekto usmrtí fyzickú osobu, ochrany jej osobnostného práva, a to práva na život, sa môže domáhať jej manžel/ka alebo deti, a ak ich niet, jej rodičia. V tomto prípade, nakoľko ide o zásah do najcennejšej osobnostnej hodnoty fyzickej osoby, a to práva na život, by prichádzala do úvahy jedine náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. Samozrejme, títo rodinní príslušníci sa okrem uvedenej ochrany osobnostných práv zomrelého /práva na život/ môžu domáhať proti tomu, kto tento zásah do osobnostných práv spôsobil, aj ochrany svojich osobnostných práv, a to napríklad práva na súkromie. Usmrtením blízkeho rodinného príslušníka totižto poväčšine dochádza aj k zásahu do fungujúceho rodinného života, ktorý je aj v zmysle judikatúry slovenských súdov a aj judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu súčasťou súkromného života, t.j. práva fyzickej osoby na súkromie.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk