+421 2 32 199 190
 +421 917 820 062

Riešenie susedských sporov

Oblasť susedských práv vychádza zo zásady, že susedské práva sa môžu účinne uplatňovať len na základe princípu vzájomnosti. Ochrana poskytovaná právam vlastníka jednej veci nesmie byť v nepomere k spravodlivej ochrane, ktorá prislúcha právam vlastníka druhej veci. Výpočet povinností je uvedený demonštratívne. Ich výpočet slúži na to, aby ustanovenia o tzv. susedských právach bolo možné vykladať a uplatňovať v mnohotvárnych situáciách, ktoré medzi susedmi môžu nastať.

Ide o úpravu vzťahov, ktoré vznikajú predovšetkým medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností. Pritom nie vždy musí ísť o bezprostredných susedov, ktorí majú spoločnú hranicu, ale prichádzajú do úvahy i ďalší vzdialenejší susedia, ak je medzi nimi taká súvislosť, že výkonom vlastníckych práv jedného sa môže nedovolene zasahovať do chránených práv druhého.

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto nesmie ohrozovať susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chovné zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Zároveň je potrebné uviesť, že vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb.

Kontaktujte nás

Sídlo kancelárie

Štefánikova 14
811 05 Bratislava

mob: +421 917 820 062
tel: +421 2 32 199 190
fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@gkg.sk

Pobočky kancelárie

Nitrianska Blatnica č.126
956 05 Nitrianska Blatnica
(okres Topoľčany)

mob: +421 917 820 062
e-mail: agara@gkg.sk

Trenčianska cesta 603
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel: +421 /3 853 134 09
mob: +421 908 795 986
e-mail: agara@gkg.sk